ДВ, бр. 94 от 13.11.2018: Заповед № РД-01-879 – застраховка „трудова злополука“

В неофициалния раздел на брой 94 на Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-01-879 от 22 октомври 2018 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2019 г. С тази заповед се определят икономическите дейности, в които работодателят има задължение да направи застраховка за риска „трудова злополука“ за 2019-а година. Има четири отпаднали … Read more

Заповед № РД-01-879 от 22 октомври 2018 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА На  основание  чл. 276,  ал. 1  от  Кодекса  на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 2006 г. на Министерския съвет за приемане на  Наредба  за  задължително  застраховане  на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед. Министър: Б. Петков Приложение

ДВ, бр. 92 от 17.11.2017: Заповед застраховка трудова злополука за 2018 година

В неофициалния раздел на броя е публикувана Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г. , с която се определя коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г. и икономическите дейности, при които е задължително застраховането на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.

Заповед № РД-01-883 от 3 ноември 2017 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 … Read more

ДВ, бр. 86 от 1.11.2016: Заповед за определяне на коефициент на трудов травматизъм за застраховка „трудова злополука“ за 2017 г.

В брой 86 от 1 ноември на Държавен вестник е публикувана Заповед № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.. Предприятията в общо 38 икономически дейности ще имат задължение за застраховане на риска „трудова злополука“ през 2017 г.

Заповед № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗАПОВЕД № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г. На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите … Read more

Застраховане за риска „трудова злополука“

С Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ се определят условията и редът за задължително застраховане за риска „трудова злополука“ на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.

Заповед за определяне на работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“

По Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“