В тази страница ще откриете подборка от стари и нови книги в областта на здравословни и безопасни условия на труд.

Книги на български език

Книги за ЗБУТ на български език

 

Оценка и управление на риска на работното място и околната среда. 
Георги Тасев, Илия Ценев, Мариана Ширкова, Цветан Попов.
Примери и указания по организация на оценката на риска, методите за оценка на риска и основни насоки за управление на риска.
ИЗТЕГЛИ
Станка НиколоваОсигуряване и управление на здравето и безопасността при работа. 77 страници.
Станка Йотова Николова.
В книгата се разглеждат принципите и начините за изграждане на система за управление на здравето и безопасността при работа.
ИЗТЕГЛИ
Безопасни условия на труд и екология. Учебник за всички специалности в Колеж по телекомуникации и пощи.
Доц. д-р инж. Иван Иванов.
ИЗТЕГЛИ
Процедура за оценка на работните места, оценка и управление на професионалния риск. 73 страници.
д-р Запрян Запрянов, инж. Цветанка Моллова.
Книгата представя стъпка по стъпка процедурата по оценяване на риска чрез матричен метод.
ИЗТЕГЛИ
Методически указания за системи за управление на безопасността и здравето при работа ILO-OSH 2001. 31 страници.
Практическите препоръки на ръководството са предназначени за използване от всички, които носят задължения и отговорност за управлението на здравословни и безопасни условия на труд.
ИЗТЕГЛИ
Ръководство за ръчна работа с тежести. 157 страници.
Н. Драганова, Л. Минчева, В. Станчев.
Ръководството обхваща детайлно въпросите за идентифицирането на риска по 4-те основни показатели на ръчната работа с тежести, съгласно Наредба 16/1999 г.
ИЗТЕГЛИ
Азбука на оцеляването - ръководство при бедствия, аварии, катастрофи, 33 страници
Наръчник от Националната информационна кампания „Азбука на оцеляването” 2007 г.
ИЗТЕГЛИ
Наръчник по техническа безопасност на труда при производството на керамични строителни материали, 175 стр
инж. Петър Филев, инж. Даням Дюлюмджиев, Дочо Михов
Издателствот на ЦС на профсъюзите, 1966 г.
ИЗТЕГЛИ
Наръчник по техника на безопасността на труда в пътното строителство, 77 стр.
Главно управление на пътищата при Министерския съвет, отдел "Производствено-технически", ДИ "Техника", 1971 г.
ИЗТЕГЛИ
Безопасност при производството на химични влакна, 54 стр
н.с. инж. Светлана Караиванова, к.т.н. Веселин Златев, инж. Бойка Савова
Профиздат, 1983 ИЗТЕГЛИ
Ръководство на изкопчията, 38 страници
Министерство на строежите и строителната промишленост. Сектор "Техническа безопасност", 1963
ИЗТЕГЛИ
Наръчник за летеца за полети в есенно-зимни условия, 80 страници
Поделение "Транспортна авиация", Летателен отдел, 1982
ИЗТЕГЛИ
Правилник за експлоатация на безиностанциите от системата на "Петрол" АД, 20 стр
Министерство на търговията, 1995
ИЗТЕГЛИ
Инструкция за организацията на противопожарната охрана и противопожарните мерки в обектите на търговския флот на Народна република България, 102 страници
Министерство на транспорта, 1978 г.
ИЗТЕГЛИ
Ръководство по защита от нейонизиращите лъчения
Авторски колектив. Под редакцията на проф. Мишел Израел, дм
Национален център по обществено здраве и анализи, 2017 г.
ИЗТЕГЛИ
Здравословни и безопасни условия на труд - електронен курс за обучение по всички професии. Автор: Инж. Керанка Иванова Миркова, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – град Плевен.
ИЗТЕГЛИ

 

Книги на английски език

Книги за ЗБУТ на английски език

Guidance for the beginning OHS professional - George Robotham. 216 страници.
Както казва автора: "Тази книга ще ви изложи на вид обучение за здравословни и безопасни условия на труд, което е малко вероятно да намерите в повечето висши квалификации за здравословни и безопасни условия на труд. Тя е фокусирана върху реалния свят, а не върху теорията."
ИЗТЕГЛИ ЛИНК 1 / ЛИНК 2
Safety For The Leader and Manager - from Compliance to Excellence. Lawrence H. “Chip” Dawson. 200 страници.
Как просветеното ръководство, добрите хора и доказаният процес могат да спрат инцидентите, да намалят разходите и да укрепят културата на работното място.
ИЗТЕГЛИ ЛИНК 1 / ЛИНК 2
Introduction to Health and Safety in Construction. Second Edition. Phil Hughes, Ed Ferrett. 531 страници
Книгата е основана на QCA (Qualification and Curriculum Authority) акредитиран NEBOSH национален сертификат за безопасност и здраве в строителството. Тя е разработена специално за студентите, които учат в NEBOSH National Certificate курс.
ИЗТЕГЛИ ЛИНК 1
Introduction to Health and Safety at Work.The Handbook for the NEBOSH National General Certificate. Fourth Edition. Phil Hughes, Ed Ferrett. 601 страници.
Тази книга е основна за студентите, които се подготвят за NEBOSH национален сертификат. Тя разглежда теми като оценка на риска, разследване на инциденти, рискови фактори и мерки за превенция.
ИЗТЕГЛИ ЛИНК 1 /  ЛИНК 2
Safety at Work.Seventh Edition. John Ridley and John Channing. 1055 страници.
Управление на риска: организация, администрация, техники и практики, как се събират и анализират данни от инциденти, техники за промяна на поведението на ръководители и работещи, както и изложение за групите рискове при работа и съответните мерки за превенция.
ИЗТЕГЛИ ЛИНК
The A-Z Of Health And Safety. Jeremy Stranks. 660 страници
Книгата разглежда десетки основни понятия от областта на здраве и безопасност при работа. Чудесен наръчник за бърза справка и отправна точка за бъдещи действия.
ИЗТЕГЛИ ЛИНК 1 / ЛИНК 2
Ergonomics in Computerized Offices, 238 страници, 1987 г.
Автор: Etienne Grandjean - Former Director of the Department of Ergonomics and Hygiene, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich
ИЗТЕГЛИ ЛИНК