Авторски права

Otgovori.Info, Zbut.Eu и Edu.Zbut.Eu са собственост на Доцео ООД, БУЛСТАТ: BG201706156, със седалище и адрес на управление: България, обл. София-град, гр. София, жк Люлин 9, бл. 981

Всички информационните ресурси и материали, публикувани в посочените сайтове са със запазени права на интелектуална собственост за „Доцео“ ООД или изрично посочен друг издател. Същите са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Юридическите лица и едноличните търговци носят гражданска отговорност за нарушаването на правата, извършено виновно от лицата, които ги представляват, съответно от техни служители или от лица, наети от тях. В този случай вината се предполага до доказване на противното.

Изключение от авторските права има само за публикуваните нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление и актовете на съдилищата.

Имате право:

 • да използвате наличните материали за организация на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд в изпълнение на налични ангажименти по трудово или служебно правоотношение, както и за изпълнение на услуги по договор.
 • да преработите материалите за създаване на нов документ.

Забранено е използването за комерсиални цели, включително:

 • разпространение срещу заплащане, независимо от формата и начина, по който се осъществява това;
 • препубликуване в сайтове, книги, брошури, листовки и др.;
 • предоставяне на участници в обучения, семинари, конференции и др. под., които не са организирани от "Доцео" ООД.

Ограничаване на отговорността

Моля, имайте предвид, че предоставената информация и материали отразява опита, практиката и субективното мнение на авторите и не е юридическа консултация. Възможно е да има специфични за организацията ситуации, които изискват преработка на предоставените документи.

"Доцео" ООД не носи отговорност за:

 • целите и дейността на ПОЛЗВАТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните посредством Услугата “безплатен бюлетин” електронни съобщения.
 • непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доцео ООД, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на otgovori.info, edu.zbut.eu и zbut.eu.
 • полезността на материалите в сайта, субективността на възприятията и интерпретация на точността и пълнотата им.
 • информацията (в т.ч. за нейната достоверност), към която водят препратките на сайта
 • претенции на лица, свързани с използване на материали, защитени с авторско право, попадащи в сферата на действие на принципа FAIR USE/ добросъвестно използване
 • претенции на лица, свързани с използване на материали, защитени с авторско право, попадащи в хипотезите на чл. 24, ал.1, т. 8, 9 и 11 от Закона за авторското право и сродните му права.

Д-р инж. Деяна Илиева,Управител

„Доцео“ ООД

Настоящите Общи условия са прегледани за последно на 19.06.2022 г.