Кодекси и закони

В тази страница ще намерите кодекси и закони, които са директно или непряко свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

КОДЕКСИ

Кодекс Посл. изм.
Кодекс на труда ДВ. бр.11 от 2.02.2023г.
Кодекс за социално осигуряване ДВ. бр.8 от 25.01.2023г.
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) ДВ. бр.92 от 22.11.2019 г.
Международен кодекс за безопасен превоз на насипно зърно (външен линк към ДВ) ДВ, бр. 82 от 18.9.2020 г. 
Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) - външен линк към ДВ ДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г.

ЗАКОНИ

Закон Посл. изм.
Закон за автомобилните превози ДВ. бр.84 от 8.10.2021г.
Закон за безопасно използване на ядрената енергия ДВ. бр.102 от 23.12.2022г.
Закон за българския червен кръст ДВ. бр.60 от 7.07.2020г.
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя ДВ. бр.103 от 4.12. 2020г.
Закон за генетично модифицирани организми ДВ. бр.102 от 23.12.2022г.
Закон за движението по пътищата ДВ. бр.102 от 23.12.2022г.
Закон за държавния служител ДВ. бр.109 от 22.12.2020г.
Закон за железопътния транспорт ДВ. бр.11 от 9.02.2021г.
Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори ДВ. бр.63 от 9.08.2019 г.
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси ДВ. бр.102 от 23.12.2022г.
Закон за защита при бедствия ДВ. бр.60 от 07.07.2020 г.
Закон за здравето ДВ. бр.8 от 25.01.2023г
Закон за здравословни и безопасни условия на труд ДВ. бр.100 от 16.12.2022г.
Закон за измерванията ДВ. бр.102 от 23.12.2022г.
Закон за инспектиране на труда ДВ. бр.102 от 23.12.2022г.
Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества ДВ. бр.93 от 21.11.2017 г.
Закон за камарата на строителите ДВ. бр.25 от 26.03.2019 г.
Закон за лечебните заведения ДВ. бр.8 от 25.01.2023г.
ДВ. бр.53 от 8.7.2022г.
Закон за Министерството на вътрешните работи ДВ. бр.62 от 5.8.2022г.
Закон за националната стандартизация ДВ. бр.14 от 17.02.2021г.
Закон за нормативните актове ДВ. бр.34 от 3.05.2016 г.
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ДВ. бр.102 от 23.12.2022г.
Закон за подземните богатства ДВ. бр.17 от 26.02.2021г.
Закон за признаване на професионалните квалификации ДВ. бр.21 от 8.03.2014 г.
Закон за професионалното образование и обучение ДВ. бр.102 от 23.12.2022г.
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника ДВ. бр.102 от 23.12.2022г.
Закон за техническите изисквания към продуктите ДВ. бр.105 от 11.12.2020г.
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност ДВ. бр.8 от 25.01.2023г.
Закон за уреждане на колективните трудови спорове ДВ. бр.7 от 24.01.2012 г.
Закон за устройство на територията

ДВ. бр.6 от 20.01.2023г.

Закон за хората с увреждания ДВ. бр.8 от 25.01.2023г
Закон за частната охранителна дейност ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.

Вашият коментар