Закони

В тази страница са всички закони, които са директно или непряко свързани със здравословни и безопасни условия на труд. В някои от тях има само по едно изречение и то е маркирано с удебелен текст.

Закон Посл. изм.
Закон за автомобилните превози ДВ. бр.108 от 22.12.2020г.
Закон за безопасно използване на ядрената енергия ДВ. бр.17 от 25.02 2020 г.
Закон за българския червен кръст ДВ. бр.60 от 7.07.2020г.
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя ДВ. бр.103 от 4.12. 2020г.
Закон за генетично модифицирани организми ДВ. бр.58 от 18.07.2017 г.
Закон за движението по пътищата ДВ. бр.18 от 2.03.2021г.
Закон за държавния служител ДВ. бр.109 от 22.12.2020г.
Закон за железопътния транспорт ДВ. бр.11 от 9.02.2021г.
Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори ДВ. бр.63 от 9.08.2019 г.
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.
Закон за защита при бедствия ДВ. бр.60 от 07.07.2020 г.
Закон за здравето ДВ. бр.110 от 29.12.2020г.
Закон за здравословни и безопасни условия на труд ДВ. бр.97 от 5.12. 2017 г.
Закон за измерванията ДВ. бр.72 от 13.09.2019 г.
Закон за инспектиране на труда ДВ. бр.105 от 18.12. 2018 г.
Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества ДВ. бр.93 от 21.11.2017 г.
Закон за камарата на строителите ДВ. бр.25 от 26.03.2019 г.
Закон за лечебните заведения ДВ. бр.11 от 9.02.2021г.
ДВ. бр.14 от 17.02.2021г.
Закон за Министерството на вътрешните работи ДВ. бр.85 от 2.10.2020г.
Закон за националната стандартизация ДВ. бр.14 от 17.02.2021г.
Закон за нормативните актове ДВ. бр.34 от 3.05.2016 г.
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ДВ. бр.37 от 7.05.2019 г.
Закон за подземните богатства ДВ. бр.17 от 26.02.2021г.
Закон за признаване на професионалните квалификации ДВ. бр.21 от 8.03.2014 г.
Закон за професионалното образование и обучение ДВ. бр.21 от 13.03.2020 г.
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника ДВ. бр.60 от 07.07.2020 г.
Закон за техническите изисквания към продуктите ДВ. бр.105 от 11.12.2020г.
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност ДВ. бр.34 от 23.04. 2019 г.
Закон за уреждане на колективните трудови спорове ДВ. бр.7 от 24.01.2012 г.
Закон за устройство на територията ДВ. бр.16 от 23.02.2021г.
Закон за хората с увреждания ДВ. бр.105 от 11.12.2020г.
Закон за частната охранителна дейност ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.