Закони

В тази страница са всички закони, които са директно или непряко свързани със здравословни и безопасни условия на труд. В някои от тях има само по едно изречение и то е маркирано с удебелен текст.

Закон Посл. изм.
Закон за автомобилните превози ДВ. бр.105 от 18.12. 2018 г.
Закон за безопасно използване на ядрената енергия  ДВ. бр.77 от 18.09 2018 г.
Закон за българския червен кръст ДВ. бр. 80 от 14.10.2011 г.
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя ДВ. бр.102 от 22.12. 2017 г.
Закон за генетично модифицирани организми ДВ. бр.58 от 18.07.2017 г.
Закон за движението по пътищата ДВ. бр.60 от 30.07.2019г.
Закон за държавния служител  ДВ. бр.23 от 19.03. 2019 г.
Закон за железопътния транспорт  ДВ. бр.62 от 6.08.2019г.
Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори ДВ. бр.14 от 20.02.2015 г.
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.
Закон за защита при бедствия ДВ. бр.77 от 18.09. 2018 г.
Закон за здравето ДВ. бр.58 от 23.07. 2019г.
Закон за здравословни и безопасни условия на труд ДВ. бр.97 от 5.12. 2017 г.
Закон за измерванията ДВ. бр.12 от 6.02.2018 г.
Закон за инспектиране на труда ДВ. бр.105 от 18.12. 2018 г.
Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества ДВ. бр.93 от 21.11.2017 г.
Закон за камарата на строителите ДВ. бр.25 от 26.03.2019 г.
Закон за лечебните заведения ДВ, бр. 42 от 28.5.2019 г.
Закон за Министерството на вътрешните работи ДВ, бр. 58 от 23.7.2019 г.
Закон за националната стандартизация ДВ. бр.103 от 13.12. 2018 г.
Закон за нормативните актове ДВ. бр.34 от 3 Май 2016 г.
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ДВ. бр.37 от 7 Май 2019 г.
Закон за подземните богатства ДВ. бр.98 от 27.11.2018 г.
Закон за признаване на професионалните квалификации ДВ. бр.21 от 8.03.2014 г.
Закон за професионалното образование и обучение  ДВ. бр.108 от 29.12. 2018 г.
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.
Закон за техническите изисквания към продуктите ДВ. бр.1 от 3.01.2019 г.
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност ДВ. бр.34 от 23.04. 2019 г.
Закон за уреждане на колективните трудови спорове ДВ. бр.7 от 24.01.2012 г.
Закон за устройство на територията ДВ. бр.62 от 6.08. 2019
Закон за хората с увреждания ДВ. бр.24 от 22.03.2019 г.
Закон за частната охранителна дейност ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.