Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Заповед № РД-01-467/29.07.2021 г. Тази заповед отменя и заменя Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г. Няма нови или изменени … Още

Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Заповед № РД-01-464/29.07.2021 г. Тази заповед отменя и заменя Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г. Няма нови или отменени … Още

ДВ, бр. 57 от 09.07.2021: Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията … Още