Нощен труд – предварителни медицински прегледи/ Писмо изх. № 26-336 от 05.10.2004 г.

ПИСМО ИЗХ. № 26-336 ОТ 05.10.2004 Г. НА МТСП ОТНОСНО: ПРЕГЛЕДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, КОИТО ПОЛАГАТ САМО НОЩЕН ТРУД ИЛИ РАБОТЯТ НА СМЕНИ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Съгласно новата ал. 5 на чл. 140 от Кодекса на труда (КТ), работниците и служителите, които полагат само нощен труд или които работят на смени, … Read more

Протокол за съгласуване на работниците и служителите, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск

Нормативно основание: чл. 4, ал. 4 на Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Заповед за определяне на работниците и служителите, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск

Нормативно основание: чл. 4, ал. 4 на Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Заповед за определяне на работниците и служителите, които имат право на намалено работно време

Нормативно основание: чл. 5 на Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време

Наредба № Н-5 от 2.4.2015 г. за условията, реда и нормите за осигурване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия в мирно време

Обн. ДВ. бр.30 от 24 Април 2015 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.85 от 16 Октомври 2018г.

Прилагане на гранични стойности шум и вибрации/ Писмо изх. № 74/147 от 27.06.2006 г.

Това писмо на Министерство на труда и социалната политика уточнява кои стойности е необходимо да се вземат предвид като „установени норми“.

Разходи за закупуване на транспортни карти от обществен превозвач и на предоставени средства за ободряващи напитки и топла храна/ Писмо № 24-28-431 от 19.09.2005 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ГЛАВНА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ