Предлагане на подходяща работа на лице с предписание за трудоустрояване

Касае се за освобождаване от работа на служителка, която има предписание за трудоустрояване, на основание, че е отказала да заеме предложената й подходяща работа.

ВКС: При липса на произнасяне на съответния орган по въпроса за трудоустрояването, работодателят не е длъжен да иска съгласие по смисъла на чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ.

Решение № 316 от 10.06.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1545/2010 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Светла Бояджиева

Определяне на места за трудоустрояване и за лица с трайни увреждания

Изпълнение на изискванията на Кодекса на труда (съответно Наредба за трудоустрояването) и Закона за интеграция на хората с увреждания (и правилника).