Въпросник за идентифициране на риска при ръчна работа с тежести

Настоящата методика е разработена в Германия и е посочена от SLIC (комитет на старшите инспектори по труда към Европейската комисия) като пример за добра практика Процедурата се използва за приблизителна оценка на работните условия за ръчно обработване на товар – ПОВДИГАНЕ, ДЪРЖАНЕ, НОСЕНЕ, ТЕГЛЕНЕ, БУТАНЕ. Методът е разработен от Федералния институт за професионално здраве и … Read more

Метод на ключовите индикатори (KIM) за оценка на риска при ръчна работа с тежести

Методът на ключовите индикатори (KIM) се основава на ергономичния принцип за комплексен анализ и оценка на ръчната работа с тежести (РРТ)