Анализ на съдебната практика – трудови злополуки и професионални заболявания

От настоящата статия ще научите полезна информация за съдебната практика, свързана с тълкувания относно съществените признаци на трудовата злополука (внезапно увреждане на здравето, функционалната връзка с изпълняваната работа) и за приравнена трудова злополука – по чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Трудовата злополука и професионалната болест са осигурени професионални социални рискове. Те … Read more

ВКС: Обезщетението по чл. 200 КТ не се приспада с получените болнични от НОИ

При присъждане на обезщетение за неимуществени вреди по чл. 200 КТ, приспада ли се полученото обезщетение за временна нетрудоспособност? решение на Висшия касационен съд.

Нетравматично увреждане по време на работа и трудова злополука

РЕЗЮМЕ За да се квалифицира една злополука като трудова, е необходимо да са налице кумулативно предвидените в закона условия – внезапно увреждане, което е станало “във връзка или по повод на извършваната работа”, т.е. да има наличие на причинна връзка между извършваната работа и настъпилото увреждане на здравето на лицето. Настъпилото внезапно нетравматично увреждане – … Read more

ВКС: Лица с право да получат обезщетение на основание чл. 200, ал. 1 КТ

Относно: Относно определяне на кръга на лицата, материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди на основание чл. 200, ал. 1 КТ от причинена смърт на техен близък при трудова злополука. Резюме Обезщетението за неимуществени вреди от смъртта на пострадал от трудова злополука възмездява страданията или загубата на морална опора и подкрепа, понесени от близките … Read more

Наказателно дело съвместено с граждански иск при трудова злополука

Делото е от 06.06.2017, в което се разглежда наказателно обвинение срещу двама подсъдими за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс (причиняване на смърт) и граждански иск от С.К.А. срещу подс. К.И.Ц., за заплащане на сумата от 30 000 лв. (тридесет хиляди лева), представляващи обезщетение за неимуществени вреди вследствие на смъртта на … Read more

Ръководство за разследване и анализ на трудови злополуки

Бележка: Настоящето ръководство разглежда в дълбочина разследването и анализ на трудови злополуки не от гледна точка на организация на разследването в съответствие с нормативните изисквания, а в търсене на коренната причина и предприемането на адекватни мерки за недопускане на злополуки от подобен тип. То дава примери за добра практика в търсенето на причините. Помагалото е … Read more

Презентация: Трудови злополуки

Презентация на тема трудови злополуки – версия 2014 г. (актуализирана в съответствие с променени нормативни изисквания през 2017 г.) В тази тема: Какво е трудова злополука? Задължения за уведомяване Разследване на трудова злополука Свидетелски показания Деклариране на злополуката Правни последици Застраховка трудова злополука

Какво означава пробация, когато ни осъдят за трудова злополука?

В някои присъди във връзка с трудови злополуки, виновното лице се наказва с пробация. В тази информация, например, е посочено че за кранист, откъснал крака на колега при трудова злополука, районният съд е определил наказание пробация за краниста за срок от шест месеца. Добре е работещите да знаят какви могат да бъдат последствията при нарушение … Read more

Трудова злополука – смърт от ухапване от насекомо

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Номер 41/ 21.01 от 21.01.2015 година, Пернишки Районен съд Като разгледа докладването от председателя ЧНД № 00050 по описа на съда за 2015 година ,за да се произнесе взе предвид следното : Производството е по реда на чл. 243 ал.4 вр. С ал.1 и чл.244 ал.5 от НПК. Образувано е по жалба на Т.С.Р. … Read more

Обезщетение от работодателя при трудова злополука или професионална болест съгласно чл. 200 КТ

При настъпване на увреждане на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест, работодателят, съгласно действащото законодателство, дължи на увредения работник или служител обезщетение съгласно чл. 200 от Кодекса на труда. Разпоредбата на гласи следното: Чл. 200. За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 … Read more