Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях

Обн. ДВ. бр.78 от 19 Септември 2014г., посл. изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2018г.