ДВ, бр. 84 от 20.10.2017: Сертификатът за съответствие по пожарна безопасност вече валиден 5 години

В брой 84 от 20.X на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. зареда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 100 от 2014 г.)

Заповед за създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка

Нормативно основание: Глава V от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

ДВ, бр. 21 от 10.03.2017: Изменение на Наредба № 8121з-968 от 2014 г. – пожарна безопасност при дейности в земеделските земи

В бр. 21 на Държавен вестник е публикувано изменение на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

ДВ, бр. 1 от 3.01.2017: Промени в Наредба Iz-1971

В брой 1 на Държавен вестник от 3 януари 2017 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-техни­чески правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. Наредбата влиза в сила два месеца след обнародването ѝ в „Държавен вестник“ (04.03.2017 г.) Започналите производства по одобряване на … Read more

Инструкция №2 от 5 юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази инструкция се определят изискванията за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за действия при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Примерни планове по Закона за защита при бедствия

Забележка: Примерен план за евакуация по Наредба № 8121з-647 има в образеца на Пожарно досие. В Закона за защита при бедствия предприятията в зависимост от характеристиките си са разделени на две групи в зависимост от рисковете: Първа група (чл. 35) – задължение за изготвяне на авариен план В този случай предоставяме информация на кмета за … Read more