Д-05-003 Правилник по безопасността на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни средства

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПРАВИЛНИК за отменяне на Правилника по безопасността на труда при експлоатацията, обслужването и ремонта на моторните превозни средства Д-05-003 (утвърден от МТСГ с писмо № VII-2923 от 26.03.1975 г.; изм. и доп., заповед № 288 от 13. ХII.1996 г. на министъра на труда и социалните грижи, ДВ, бр. 110 … Read more

Машина за зареждане на автоклиматици

Инструкция за безопасна работа с машина за зареждане на автоклиматици (работеща с R134a) Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. I. Условия за използване на … Read more

Смяна на масла и гресиране на МПС

Инструкция за безопасна работа при смяна на масла и гресиране на МПС 1. Постовете за гресиране и смяна на масла за моторни превозни средства да се устройват в самостоятелни или общи закрити помещения. 2. Стените на помещението или преградните стени в общите помещения, където са устроени постовете за гресиране и смяна на масла, да бъдат … Read more

ДВ, бр. 19 от 28.02.2017: Промени, касаещи самостоятелно заети водачи на МПС и промени в Наредба № 8121з-882

Отменено изискването за дневник за работното време за самостоятелно заети водачи В брой 19 на Държавен вестник от 28.02.2017 г. е обнародвано Решение № 11701 от 02.11.2016 г. на ВАС, с което се отменят измененията и допълненията на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, направени с … Read more

План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с автомобили

Нормативно основание: чл. 8 на Наредба № 12 oт 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили