Протокол за приемане на строително скеле

Нормативно изискване: Чл. 88. (1) на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Информационен лист за монтажник на скеле

Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.

Въпросници за инспектиране на безопасността при използване на строителни скелета и подемници

Помагалото е разгледано и прието от Експертна група към Дирекция “Методология на инспектирането” при ИА”ГИТ” на заседание проведено на 29.08.2000г.