Тълкувателно решение 8/2013 – включват ли се в работното време почивките за хранене при работа на смени

1. При работа на смени/дежурства/ включват ли се в работното време нормативно определените почивки за хранене? 2. Как се изчислява извънредният труд при тримесечно сумирано отчитане на работното време, ако в съответния тримесечен период работникът или служителят е ползвал отпуск, независимо от продължителността и вида му? ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 8/2013 гр. София, 14 ноември 2014 год. … Read more

Наредба № 4018 от 16.09.2005 г. за работното време на авиационния персонал

Издадена от министъра на транспорта Обн. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 83 от 2010 г.) С тази наредба се определят изискванията за работното време и почивката на лицата от авиационния персонал, притежаващи свидетелство за правоспособност, извън лицата … Read more

Наредба № 8121з-776 от 29 юли 2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.60 от 2 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 13 Декември 2016 г.

ДВ, бр. 14 от 19.02.2016: Промени в Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

Съществено за ЗБУТ е въвеждането на образец на декларация (Приложение № 2а към чл. 5, т. 10) за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите, съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози.

С049 – Конвенция № 49 относно стъкларските предприятия за шишета, 1935 г.

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. ДВ, бр. 207 от 1949 г. В сила за България от 29 декември 1950 г.