Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба № 8121з-1174 от 21 октомври 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи

(Обн. ДВ, бр. 93 от 30 октомври 2020 г.) МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Раздел I Обща разпоредба Чл. 1. С

Въпросник за самооценка от Главна инспекция по труда

Въпросник на ИТ “Почивки”

Въпросите са основно по прилагане на изискванията на Кодекса на труда за почивки, но има и такива свързани с физиологичните

Нормативна база

Кодекс на труда

В сила от 01.01.1987 г. Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986 г., обн. ДВ. бр.27 от 4 Април 1986