Ергономични рискове, генерирани от системи и съоръжения за пречистване на отпадъчни води

В статията е направен анализ на възможностите за възникване на ергономични рискове при проектирането, изграждането и експлоатацията на пречиствателни системи и съоръжения за отпадъчни води.