Оценяване на физическото натоварване, позите и движенията. Стандарти от поредицата БДС EN 1005.

Представяне на стандартите от поредицата БДС EN 1005 Безопасност на машини. Човешки физически характеристики – за ръчна работа, за препоръчителни граници на усилия и за оценяване на позите и движенията.

Ергономични рискове, генерирани от системи и съоръжения за пречистване на отпадъчни води

В статията е направен анализ на възможностите за възникване на ергономични рискове при проектирането, изграждането и експлоатацията на пречиствателни системи и съоръжения за отпадъчни води.