ДВ, бр. 3 от 12.1.2016: Изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. – безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите

Осигуряване на безплатна храна, ободряващи напитки и минерална/трапезна вода за изпълняващите задачи по подпомагане осъществяването на охраната на държавната граница.

Наредба № Н-5 от 2.4.2015 г. за условията, реда и нормите за осигурване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия в мирно време

Обн. ДВ. бр.30 от 24 Април 2015 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.85 от 16 Октомври 2018г.