Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

Безопасно движение Нормативна база
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства (МПС) и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и условията и редът за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от категориите по чл. 150a, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.
Чл. 2. Водачите на моторни превозни средства и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва да отговарят на изискванията за физическа годност за категорията, която притежават, съответно категорията, за която придобиват правоспособност.
Чл. 3. Физическата годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се установява чрез:
1. медицински преглед/и за установяване на здравословното състояние по отношение на изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории, и
2. заключение за съответствието на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност към водачите на МПС и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

Раздел II
Изисквания за физическа годност към водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства

Чл. 4. (1) За определяне на изискванията за физическата годност водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се разделят на следните групи:
1. група 1 - водачите на МПС от категориите "АМ", "А1", "А2", "А", "B1", "B", "BЕ" и "Ткт";
2. група 2 - водачите на МПС от категориите "С1", "С", "С1Е", "СЕ", "D1", "D", "D1Е", "DЕ", "Ттм" и "Ттб".
(2) Изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 и група 2 са определени в приложение № 1 чрез посочване на заболяванията и състоянията, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС.
(3) Изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 се прилагат и за водачите на МПС от категория В1, В и ВЕ, които извършват обществен превоз на пътници и/или товари и превози за собствена сметка и таксиметрови превози на пътници.
Чл. 5. Заболяванията и състоянията, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК), са посочени в приложение № 2.

Раздел III
Ред за извършване на медицинските прегледи

Чл. 6. (1) Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 и група 2 се извършва от общопрактикуващия лекар на лицето, при който е осъществен постоянен избор.
(2) Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 и група 2, които са неосигурени лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване, се извършва от общопрактикуващ лекар, работещ в лечебно заведение за извънболнична помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения.
Чл. 7. (1) Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 обхваща:
1. оценка на състоянието на зрителната система и състоянието на останалите органи и системи, и
2. проверка за наличието на регистрирани заболявания.
(2) Когато здравословното състояние на лицето е в съответствие с изискванията за физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар дава заключение, че водачът или кандидатът за водач отговаря на изискванията за физическа годност към водачите на МПС от съответната категория, като отбелязва това в картата по чл. 9, ал. 2.
(3) Когато здравословното състояние на лицето не е в съответствие с изискванията за физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар изисква от лицето да се яви на допълнителни прегледи при съответните специалисти.
(4) Водачите на МПС, на които е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 1, буква "а" от Закона за движението по пътищата, както и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за които по време на обучението или при изпита се установят признаци на заболяване, което не е в съответствие с изискванията за физическа годност, преминават задължително прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, неврологичен статус, вътрешен статус и хирургичен статус.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 заключението по чл. 3, т. 2 за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност се дава от общопрактикуващия лекар въз основа на резултатите от прегледите при съответните специалисти и се отбелязва в картата по чл. 9, ал. 2.
Чл. 8. (1) Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 обхваща всички изисквания за физическа годност от приложение № 1.
(2) Водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 преминават задължително прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус.
(3) Заключението по чл. 3, т. 2 за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност за лицата по ал. 1 се дава от общопрактикуващия лекар въз основа на резултатите от прегледите при съответните специалисти.
(4) Когато здравословното състояние на лицето е в съответствие с изискванията за физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар отбелязва в картата по чл. 9, ал. 2, че лицето отговаря на изискванията за физическа годност към водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория.
(5) Когато здравословното състояние на лицето не е в съответствие с изискванията за физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар отбелязва в картата по чл. 9, ал. 2, че лицето не отговаря на изискванията за физическа годност към водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория.
Чл. 9. (1) Резултатите от медицинския преглед по чл. 3, т. 1 се нанасят в Удостоверение за здравословното състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС по образец съгласно приложение № 3.
(2) Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност по чл. 3, т. 2 се нанася в Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС по образец съгласно приложение № 4.
(3) Заключението по ал. 2 е със срок на валидност шест месеца от датата на издаването му.
Чл. 10. (1) Когато лицето има някое от заболяванията или състоянията, посочени в приложение № 2, общопрактикуващият лекар отбелязва в удостоверението по чл. 9, ал. 1, че лицето подлежи на освидетелстване от ТОЛЕК.
(2) Лице, получило заключение за физическата си годност за придобиване на правоспособност за управление на МПС от ТОЛЕК или Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК), при необходимост от последваща оценка на физическата годност се преосвидетелства отново от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК.
(3) Резултатите от медицинските прегледи по чл. 3, т. 1, извършени от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК, се нанасят в протоколи по образец съгласно приложение № 5, съответно приложение № 6.
(4) Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност по чл. 3, т. 2, изготвено от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК, се нанася в карта по образец съгласно приложение № 7, съответно приложение № 8.
(5) Редът за работа на ТОЛЕК и ТЦЛЕК се определя със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Чл. 11. (1) Обжалванията от страна на заинтересованите лица се правят:
1. срещу заключенията на общопрактикуващия лекар - в 14-дневен срок от получаването им пред ТОЛЕК.
2. срещу заключенията на ТОЛЕК - в 14-дневен срок от получаването им пред ТЦЛЕК;
3. срещу заключенията на ТЦЛЕК - пред Административния съд - София град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Транспортните областни лекарски експертни комисии и ТЦЛЕК се произнасят по жалбите в 10-дневен срок.

Заключителни разпоредби

§ 1. Указания по прилагането на наредбата в частта относно установяването на здравословното състояние на водачите или кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се дават от министъра на здравеопазването, а в останалата част - от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 152а, т. 1 от Закона за движението по пътищата и е съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2016 Г.)

 

§ 2. С тази наредба се въвеждат изисквания на Директива 2014/85/ЕС на Комисията от 1 юли 2014 г. за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ, L 194, 02/07/2014).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 02.02.2018 Г.)
§ 2. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на Директива 2016/1106 на Комисията от 7 юли 2016 г. за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ, L 183, 8.07.2016 г.).

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г.)

Заболявания и състояния, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС

Наименование на заболяванията и състояниятаГрупа 1Група 2
категории "АМ", "А", "А1", "А2", "АМ", "B", "B1", "BЕ", "Ткт"категории "С", "СЕ", "С1", "С1Е", "D", "DE", "D1", "D1Е", "Ттм", "Ттб"
Очни заболявания:
1.Тежки конгенитални, възпалителни и дегенеративни заболявания на очната ябълка и придатъците й, довели до трайни и невъзвратими разстройства на очните функции - при изискванията на т. 6разрешенозабранено
2.Едноочие:

а) без рефракционна аномалия, функционално или анатомично, при нормални функции на окото, което се използва, и при условията най-малко 3 години след получаване на едноочието, установено със съответен медицински документ;

 разрешено само за кат. "B1", "В" и "В+Е" забранено
б) с рефракционна аномалия от +/ -2 диоптъра на използваното око се насочва към ТОЛЕКиндивидуалназабранено
3.Глаукома - компенсирана - нормално зрително поле и при условията на т. 6разрешенозабранено
4.Вродени разстройства на цветоусещането:

а) аномална трихромазия (цветна аномалия);

разрешено разрешено само за кат. "С1", "С"
б) аномална трихромазия и зрителна острота минимум 0,8 на по-силното око и минимум 0,5 на слабото око със съответната корекция от корекционни очила или контактни лещи;разрешенозабранено
в) дихромазия и монохромазиязабраненозабранено
5.Придобити разстройства на цветоусещането в зависимост от степента:
а) зрителна острота минимум 0,8 на по-силното ко и минимум 0,5 на слабото око със съответната корекция от корекционни очила или контактни лещиразрешенозабранено
б) прилагане на изследване за периферно зрение на двете очи (нормално зрително поле)разрешеноиндивидуално
в) в останалите случаизабраненозабранено
6.Зрителна острота 1 при нормални други очни функции 2:
а) сумата от зрителните остроти на двете очи да е равна на 2,0, като на по-слабото око е не по-малко от 1,0 с помощта на корекция до ± 2 диоптъра включително, като за всяко око, без корекция >/= 0,05;разрешеноразрешено
б) сумата от зрителните остроти на двете очи да е равна на 1,8, като на по-слабото око е не по-малко от 0,8 с помощта на корекция до ± 3 диоптъра включително и за всяко око, без корекция >/= 0,05;разрешеноиндивидуално
в) сумата от зрителните остроти на двете очи да е равна на 1,6, като на по-слабото око е равна на 0,6 с помощта на корекция ± 8 диопъра включителноразрешенозабранено
7.Диплопиязабраненозабранено
Ушни, носни и гърлени заболявания
8.Злокачествени образувания на ОРЛ органитеиндивидуалноиндивидуално
9.Възприемане сумарно с двете уши (без слухов апарат), средна аудиометрична загуба на честотите от 500 до 4000 херца:
а) шепотна реч от 6 м и над 6 м, говорна реч над 6 м, аудиометрична загуба не повече от 0 до 35 децибела за честотите от 200 до 500 херца;разрешеноразрешено
б) шепотна реч от 4 м и над 4 м, говорна реч от 6 м и над 6 м, аудиометрична загуба не повече от 35 децибела за честотите от 500 до 2000 херца;разрешеноиндивидуално
в) шепотна реч - без значение, говорна реч - не по-малко от 4 м, аудиометрична загуба - не повече от 40 децибела и повече от честотите 500 - 1000 и 2000 херца;разрешеноиндивидуално
г) шепотна реч - без значение, говорна реч - по- малко от 2 м, аудиометрична загуба - не повече от 60 децибела за честотите 500 - 1000 и 2000 херцаиндивидуалнозабранено
10.Периферен, централен и комбиниран отоневрологичен синдром. Кинетозииндивидуалноиндивидуално
11.Спонтанен нистагъм, установен без помощни средства, а при хоризонталния - при отклонение на очните ябълки над 50°, установен с очилата на Френцел или чрез нистагмографиндивидуалноиндивидуално
Неврологични заболявания
12.Заболявания на периферната нервна система, нервно-мускулния апарат и състояние след заболявания на периферната нервна системаиндивидуалноиндивидуално
13.Съдови заболявания на нервната система и състояние след прекарани съдови заболявания на нервната система:
а) преходно нарушение на мозъчното кръвообръщение (ТИА – транзиторна исхемична атака) (TIA);
б) исхемичен мозъчен инсулт и усложнения;
в) хеморагичен мозъчен инсулт и усложнения
индивидуално

индивидуално

индивидуално

индивидуално

индивидуално

индивидуално

14.Възпалителни заболявания на нервната система и състояние след прекарани възпалителни заболявания на нервната системаиндивидуалноиндивидуално
15.Наследствено - дегенеративни заболявания на нервната система и заболявания на нарушено развитие на нервната система, черепната система и гръбначния стълбиндивидуалноиндивидуално
16.Тумори на нервната системаиндивидуалноиндивидуално
17.Травми на нервната система и състояние след травма на нервната системаиндивидуалноиндивидуално
18.Епилептични пристъпи: епилепсия, първи и единствен непровокиран пристъп, провокирани пристъпи, други случаи на загуба на съзнаниеиндивидуално/ след 1 година без пристъпи; до 1 година забраненоиндивидуално/ след 5 до 10 години без пристъпи, без употреба на противоепилептични медикаменти и риск от повторни припадъци до 2% за година, в останалите случаи забранено
19.Заболявания на нервната система при остри и хронични заболявания на кръвта и кръвотворните органи, отделителната система, гастроинтестиналната система, бронхо-белодробната система, както и при системни заболяванияиндивидуалноиндивидуално
20.Интоксикации - остри и хронични, ендогенни и екзогенни. Състояния след интоксикации на нервната системаиндивидуалноиндивидуално
Психични заболявания
21.Психични разстройства, дължащи се на увреждане и дисфункция на мозъка - болест на Алцхаймер, съдова и сенилна деменция, психоорганични синдроми F.01 - F.09индивидуалноиндивидуално
22.Психически и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба и злоупотреба с алкохол - F.10 и Z.72.1 - при наличие на добра трудова и социална адаптация, липса на абстинентни явления, без психическа и физическа зависимостиндивидуалноиндивидуално
23.Психически и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на : опиоиди, канабиоиди, халюциногени, стимуланти (без кофеин), кокаин, летливи разтворители - от F.11 - F.19индивидуалноиндивидуално
24.Ендогенни заболявания - М. Блойлер, остри и преходни психотични разстройства - от F.20 - F.29 - в състояние на дълготрайни ремисии, без клинично изразена промяна на личността и нужда от поддържаща медикаментозна терапияиндивидуалноиндивидуално
25.Афективни психози - биполярни, депресивни разстройства от F.20 - F.29 - наличие на продължителен светъл период, без необходимост от поддържаща терапия, със запазена трудоспособностиндивидуалноиндивидуално
26.Фобийни тревожни разстройства - обсесивно-компулсивни, конверсионни, дезадаптивни реакции на стрес - от F.40 - F.48 при добра социална и трудова адаптация, без продължителна и трайна неработоспособностиндивидуалноиндивидуално
27.Разстройства на личността и поведението - от F.60 - F.69 с добра социална адаптация и липса на асоциални и криминогенни проявииндивидуалноиндивидуално
28.Умствена изостаналост от F.70 - F.79 - само при лека форма IQ 50 - 70индивидуалноиндивидуално
Хирургически заболявания
29.Увреждане на храносмилателната система - дивертикул и стеноза на хранопровода, стеноза на пилора, изгаряне на хранопровода и стомаха с трайни функционални нарушения, със/без оперативна интервенцияразрешеноиндивидуално
30.Увреждане на коремната стена - големи евентрации, ограничаващи подвижността на тялото:
до оперативната корекцияиндивидуалнозабранено
след оперативната корекцияразрешеноиндивидуално
31.Увреждане на кръвоносната система:
а) разширени вени, тромбофлебит, флеботромбоза, посттромботичен синдром и язви;разрешеноиндивидуално
б) състояния след оперативно лечение на:разрешеноразрешено
разширени вени на долните крайници без трофични промени;
в) хемороиди и фистулозни парапроктити до оперативното саниранеиндивидуалноразрешено
г) хемороиди и фистулозни парапроктити след оперативното саниранеразрешеноразрешено
32.Увреждане на пикочно-половата система:
а) хидронефроза на двата бъбрека;индивидуалноиндивидуално
б) едностранна хидронефроза;разрешеноиндивидуално
в) непоправима стеноза на уретрата;разрешенозабранено
г) варикоцеле и хедроцеле; херния - бедрена и слабинна
- до оперативна корекцияразрешеноиндивидуално
- след оперативна корекцияразрешеноразрешено
33.Елефантиаза на долните крайницииндивидуалноза "С1" и "С" индивидуално; останалите - забранено
34.Лимфедеминдивидуалнозабранено
35.Хронични тромбози на артерии на горни и долни крайници:
а) І - ІІ ст. по Фонтенразрешенозабранено
б) ІІІ - ІV ст. по Фонтениндивидуалнозабранено
36.Периферна съдова болест – гръдна и коремна аортна аневризма, когато максималният диаметър на аортата предполага значителен риск от внезапно скъсване и съответно от внезапен инвалидизиращ инцидент:
а) аневризми на аортата до 55 мм;индивидуалноиндивидуално
б) аневризма на аортата над 55 мм;забраненозабранено
в) след оперативна корекция на аортатаиндивидуалноиндивидуално
37.Дилатации и стенози на големите кръвоносни съдове:
а) дилатация с максимален диаметър на аортата > 5,5 см;
б) значителна стеноза на каротидната артерия
разрешено
разрешено
индивидуално
индивидуално
38.Пулмоектомия или лобектомияиндивидуалноиндивидуално
39.Операции по повод рак на коремните органи и млечната жлеза:индивидуалноиндивидуално
а) операции по повод злокачествени
заболявания на пикочно-половата система;
б) операции по повод злокачествени
заболявания на млечната жлеза
40.Злокачествени новообразувания на вътрешните органи:
а) до 5-ата година след установяванетоиндивидуалноиндивидуално
б) след 5-ата година, в зависимост от трайните функционални нарушения на съответните системиразрешеноиндивидуално
41.Злокачествени новообразувания на меките тъкани:
а) до 5-ата година след установяванетоиндивидуалноиндивидуално
б) след 5-ата годинаразрешеноразрешено
Ортопедични и травматологични заболявания
42.Увреждане на кожата - цикатрикси, ограничаващи подвижността на шията, горните и долните крайницииндивидуалноиндивидуално
43.Костни увреждания на гръбначния стълб:
а) патологична фрактура на гръбначен стълб;индивидуалноиндивидуално
б) фрактура на гръбначния стълб с леко изразена деформация; компенсирана сколиоза или кифоза, несмущаващи движението; спондилолистезис (сакрализация и лумбализация), спина бифида;разрешеноиндивидуално
в) деформация на гръбначния стълб, сколиоза, кифоза, лордоза, смущаващи движението; спондилоартроза без радикулитни смущенияразрешеноиндивидуално
44.Увреждане на таза:
а) сериозно ограничаващо движението;разрешенозабранено
б) при леко смущение на движениеторазрешеноиндивидуално
45.Ампутация или аплазия на горен и долен крайник или части от него (без дистални фаланги на пръсти)индивидуалнозабранено
46.Увреждане на горните крайници:
а) фрактура на лопатката и ключицата с ограничени движения в раменната става или смущения в нервно-артеро-венозната система;индивидуалноза "С1" и "С" индивидуално; останалите - забранено
б) фрактура на хумеруса с костна деформация, мускулна атрофия и нервно-съдови смущения;индивидуалноза "С1" и "С" индивидуално;  останалите - забранено
в) псевдоартроза;индивидуалнозабранено
г) анкилоза на раменната или лакътната става;разрешеноза "С1" и "С" индивидуално; останалите - забранено
д) хронически артрити на раменни стави с ограничение на движенията; халтава; лакътна става; фрактура на антебрахиума с деформация и смущения в пронация и супинация;индивидуалноза "С1" и "С" индивидуално; останалите - забранено
е) фрактура на улната или радиуса или на двете кости едновременно в дисталния им край с ограничения на движенията в китката; фрактура на олекранона с ограничена подвижност на ставатаза "АМ" и "А1", "А2" и "А" - индивидуално; останалите - разрешеноиндивидуално
47.Увреждания на китката и пръстите на горните крайници:
а) анкилоза на пръстите с контрактура; загуба на два или три пръста или при пълна контрактура; при пълна екстензионна и рефлекторна фрактура на кой да е от първите 4 пръста и костна анкилоза; ограничена подвижност на първите 4 пръста; фрактури на метакарпуса, предизвикващи ограничения на движението най-малко на 3 пръста;индивидуалноза "С1" и "С" индивидуално; останалите - забранено
б) фрактура на Бенет, при полегнало положение на палеца;за "АМ" и "А1", "А2" и "А" - индивидуално; останалите - разрешеноиндивидуално
в) загуба на двете фаланги на палеца; контрактура на китката вследствие сухожилна травмаза "АМ" и "А1", "А2" и "А" - индивидуално; останалите - разрешеноза "С1" и "С" индивидуално; останалите - забранено
48.Увреждане на долните крайници:
а) лошо заздравяла фрактура на колифеморис със значителна деформация на бедрото, предизвикваща скъсяване на крайника над 4 см и ограничаваща движенията;индивидуалнозабранено
б) псевдоартроза на фемора или круса;индивидуалнозабранено
в) анкилоза на коляното; алопластика на колянна става с функционален дефицит;индивидуалнозабранено
г) луксация на коляното и увреждане на външния лигамент и круциата;индивидуалнозабранено
д) анкилоза на тазобедрената става; коксартроза и алопластика на тазобедрена става с функционален дефицит;индивидуалноза "С1" и "С" индивидуално; останалите - забранено
е) фрактура на круса с изразена деформация и ограничени движения в глезенната става; псевдо-артроза; анкилоза на глезенната става; еквинизъм; варус или валгус;индивидуалноза "С1" и "С" индивидуално; останалите - забранено
ж) ампутация на пръстите;разрешеноиндивидуално
з) фрактура на пателата с артрозни изменения; хроническа артроза на коляното; хронически артрити на ставата;разрешеноиндивидуално
и) сухожилни увреждания на коляното; хроническа артроза на колянотоиндивидуалноиндивидуално
49.Специфични заболявания на костите:
а) хронически остеомиелит със или без фистула;разрешеноиндивидуално
б) туберкулоза на коя да е ставаиндивидуалноза "С1" и "С" индивидуално; останалите - забранено
50.Доброкачествени и злокачествени тумори на костно-ставния апарат с нарушения на движениетоиндивидуалноза "С1" и "С" индивидуално; останалите - забранено
Вътрешни заболявания
51.Захарен диабет:
а) при лечение с инсулин (в зависимост от броя на усложненията и тяхната тежест);индивидуалноиндивидуално
б) при лечение с други антидиабетни средства (в зависимост от броя на усложненията и тяхната тежест);индивидуалноиндивидуално
в) трудно компенсиран захарен диабет, протичащ с хипогликемиииндивидуалноиндивидуално
52.Други ендокринни заболявания (хипофизна жлеза, надбъбречни жлези, щитовидна жлеза). Хипогликемични състояния:
а) с изразена дисфункция без възможност за постигане на нормален хормонален баланс и с тежки усложнения в прицелните органи със значим функционален дефицит;индивидуалнозабранено
б) леки форми с възможност за постигане на хормонална компенсация и леки усложнения в прицелните органииндивидуалноиндивидуално
53.Заболявания с остро протичане до оздравяванетоиндивидуалноиндивидуално
54.Туберкулоза на белите дробове във фазата на всмукване и уплътняванеразрешеноиндивидуално
55.Хронически заболявания на белите дробове, плеврата и дихателните пътища с нетуберкулозна етиология:забранено
а) при тежки функционални нарушения или чести обостряния и хронична дихателна недостатъчност ІІ - ІІІ степен;индивидуалнозабранено
б) при умерени функционални нарушения без чести обостряния и хронична дихателна недостатъчност от І степенразрешеноиндивидуално
56.Обструктивна сънна апнея:
а) обструктивна сънна апнея лека форма – съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т.нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 5 – 15 без лечение с ПАП;забраненозабранено
б) обструктивна сънна апнея лека форма – съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т.нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 5 – 15 с лечение с ПАП;разрешеноиндивидуално
в) обструктивна сънна апнея умерена форма – съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т. нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 15 – 29 и тежка форма – 30 и повече без лечение с ПАП;забраненозабранено
г) обструктивна сънна апнея умерена форма – съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т. нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 15 – 29 и тежка форма – 30 и повече на лечение с ПАПразрешеноиндивидуално
57.Нервноциркулаторна дистония с вазомоторни реакции от хипертоничен тип; нарушения в сърдечния ритъм от неврогенен характерразрешеноиндивидуално
58.
Артериална хипертония:
а) хипертоничен инцидент (повишено систолично кръвно налягане ≥ 180 mmHg или диастолично кръвно налягане ≥ 110 mmHg, придружено от пряко или постепенно увреждане на орган) – със/без органни поражения и със/ без сърдечна недостатъчност;
б) резистентна артериална хипертония – кръвно налягане от III степен (диастолично кръвно налягане ≥ 110 mmHg и/или систолично кръвно налягане ≥ 180 mmHg) със/без органни поражения и със/без сърдечна недостатъчност
индивидуално
разрешено
индивидуално

 

индивидуално

59.
Заболявания и операции на клапанния апарат на сърцето:
а) операция на сърдечна клапа;
б) болест на сърдечната клапа с аортна регургитация, аортна стеноза, митрална регургитация или митрална стеноза, ако функционалната способност се оценява на IV степен по NYHA или са регистрирани синкопални случаи;
в) болест на сърдечната клапа при степени III или IV по NYHA или с фракция на изтласкване под 35 %, митрална стеноза и тежка белодробна хипертония или с тежка ехографски прецизирана аортна стеноза или аортна стеноза, предизвикваща синкоп; с изключение на напълно асимптоматична тежка аортна стеноза, ако са изпълнени изискванията за поносимост на физическо натоварване
индивидуално
забранено
индивидуално
индивидуално
забранено
забранено
60.
Вродена кардиопатия:
а) дилатативна кардиомиопатия;
б) хипертрофична кардиомиопатия без синкоп;
в) рестиктивна кардиомиопатия;
г) други кардиомиопатии;
д) структурни и електрически кардиомиопатии – хипертрофична кардиомиопатия с регистриран синкоп или когато са налице две или повече от следните условия: дебелина на стената на лявата камера > 3 cm, непродължителна камерна тахикардия, регистриран случай на внезапна смърт в семейството (при роднина от първа степен), отсъствие на повишено кръвно налягане при физическо усилие;
е) заболяване на сърдечния мускул след инфекция или интоксикация
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
забранено
индивидуално
61.
Исхемична болест на сърцето – ИБС:
а) симптоматика на стенокардия;
б) остър коронарен синдром;
в) стабилна стенокардия, ако симптомите не се появяват при леко физическо натоварване;
г) перкутанна коронарна интервенция (PCI);
д) операция за присаждане на аортокоронарен байпас (CABG)
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
62.
Сърдечни заболявания, протичащи с нарушения в сърдечния ритъм и проводимостта, синкоп и подобни състояния:
а) брадикардии (синдром на болния синусов възел или смущения в проводната система) и тахикардии (надкамерни и камерни аритмии) с регистриран синкоп или синкопални случаи поради състояния на аритмия;
б) брадикардии: синдром на болния синусов възел или смущения в проводната система с атриовентрикуларен AV-блок от втора степен тип Mobitz II, атриовентрикуларен AV-блок от трета степен или периодичен блок на снопа на Хис;
в) тахикардии (надкамерни и камерни аритмии) със структурно сърдечно заболяване и продължителна камерна тахикардия;
г) тахикардии (надкамерни и камерни аритмии) с полиморфна непродължителна камерна тахикардия, продължителна камерна тахикардия или с указание за дефибрилатор;
д) имплантация или смяна на постоянен кардиостимулатор;
е) присаждане или смяна на дефибрилатор или подходящ или неподходящ дефибрилаторен разряд;
ж) синкоп (временна загуба на съзнание и постурален тонус, характеризираща се с бърза поява, кратка продължителност и спонтанно отшумяване, поради обща церебрална хипоперфузия, с предполагаем рефлекторен произход, неустановена причинност, без признаци за сърдечна болест);
з) синдром на удължения QT интервал със синкоп, полиморфна камерна тахикардия или QTc-интервал > 500 ms;
и) синдром на Бругада със синкоп или осуетена внезапна сърдечна смърт
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
 индивидуално
забранено
индивидуално
индивидуално
индивидуално
индивидуално
забранено
индивидуално
забранено
забранено
63.
Състояние след възпалителни и други заболявания на перикарда в устойчива хемодинамична компенсация, сърдечна недостатъчност, трансплантация на сърце, сърдечноподпомагащи устройства:
а) сърдечна недостатъчност – I, II, III степен по NYHA;
б) сърдечна недостатъчност – I и II степен по NYHA, при условие че левокамерната фракция на изтласкване е най-малко 35 %;
в) сърдечна недостатъчност: IV степен по NYHA;
г) сърдечна недостатъчност – III и IV степен по NYHA
индивидуално
индивидуално
забранено
индивидуално
индивидуално
индивидуално
забранено
забранено
63А
Състояния след трансплантация на сърце
индивидуално
индивидуално
63Б
Сърдечноподпомагащо устройство
индивидуално
забранено
64.Заболявания на храносмилателната система: язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, хроничен холецистит, хроничен хепатит, чернодробна цироза, хроничен панкреатит, заболявания на дебелото черво (ХУХК и др.):
а) при значително нарушени функции и усложнения (нарушения в трофиката, хемопоезата);индивидуалнозабранено
б) при незначително нарушени функции, при запазено общо състояние, без усложнения, без склонност към чести обострянияразрешеноиндивидуално
65.Хронична бъбречна недостатъчност (ХБН):
а) начална ХБН;разрешеноиндивидуално
б) ХБН ІІ и ІІІ степениндивидуалнозабранено
66.Камъни в бъбреците, жлъчния мехур, пикочните пътища с повтарящи се пристъпииндивидуалноиндивидуално
67.Възпалителни заболявания на ставите: ревматоиден полиартрит, анкилозиращ спондилартрит; Синдром на Райтер; псориатричен артрит и др.; остеоартроза; кристални артропатии; увреждане на ставите при други заболявания:забранено
а) с трайни значими функционални нарушения на гръбначен стълб и крайници;индивидуалноиндивидуално за С;
б) с незначително нарушени функции на гръбначен стълб и крайниците и медикаментозно овладим болков синдромразрешеноиндивидуално
68.Системни заболявания на съединителната тъкан (системен лупус еритематодес, системна прогресивна склеродермия, полимиозит и дерматомиозит)индивидуалноиндивидуално
69.Болести на кръвта и кръвотворната система (бенигнени и малигнени) без възможност за медикаментозна компенсация на хемопоезатаиндивидуалноиндивидуално
Акушеро-гинекологични заболявания
70.Изпадане на стените на влагалището и матката:за "АМ", "А1", "А2" и "А"
а) до оперативната корекция;индивидуалноиндивидуално
б) след оперативната корекцияразрешеноиндивидуално
71.Тумори на половите органи:
а) до 5-ата година след установяването;индивидуалноиндивидуално
б) след 5-ата годинаразрешеноиндивидуално
72.Пикочно-полови и ректо-вагинални фистулииндивидуалнозабранено
Кожни заболявания
73.Тежко протичащи кожни заболявания - булозни дерматози, пустулозни дерматози, хиперкератози, атрофии, дистрофии, хипертрофии и склерози на кожата, довели до нарушени двигателни функциииндивидуалноиндивидуално
74.СПИН:
а) субклиничен имунен дефицит и СПИНиндивидуалноиндивидуално
свързан комплекс;
б) разгъната формазабраненозабранено
75.Сифилис - заразна форма, подлежаща на стационарно лечениеиндивидуалноиндивидуално
76.Туберкулоза на кожата - всички формииндивидуалноиндивидуално
77.Алергични дерматози:
а) хронична уртикария, хроническа екзема и невродермит с доказана алергия към бензин, нафта, грес, инхалаторна алергия към газ пропан-бутан, еритема ексудатива мултиформе, генерализирана афтоза (Тюрен), дерматитис херпесиформе (Тюринг);индивидуалноиндивидуално
б) остри екземи, неподдаващи се на лечениеиндивидуалноиндивидуално

Забележки:
1. Зрителната острота се коригира с очила или контактни лещи. Водачите са длъжни да ги използват при управлението на МПС.
2. Под нормални очни функции да се разбира зрителна острота минимум 1,0 за всяко око; зрително поле: назално - 55 градуса; темпорално - 90 градуса; горе - 45 градуса; долу - 60 градуса; зрителна адаптация, установена с адаптометър; цветоусещане, изследвано с цветните таблици у нас и контролирано с аномалоскоп; стереоскопично зрение; нормална очна подвижност във всички главни посоки 45 градуса.
3. Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето. При индивидуалната преценка се вземат предвид стадият на заболяването и/или степента на увреждане, интензивността му и темповете на развитие, изгледите за подобряване на състоянието, отражението върху функции, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността да се третира с медикаменти или да се подложи на друг вид лечение и отражението на това върху годността му.
4. Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар специалист, а вземането на решение е индивидуално.
5. Преценката за управление на МПС от лица с психични заболявания е индивидуална и включва:
- стадий на заболяването и степен на увреждане;
- зависимост от поддържащо лечение;
- социална и трудова адаптация;
- болестна промяна на личността.
6. При вродено или придобито намаление на слуха и липса на реакция на единия или двата лабиринта се дава право за управление на МПС от категория "В" (вкл. на глухи лица) при компенсация на лабиринтната лезия от централната нервна система.
7. За водачите на МПС от категория "С" компенсацията на вестибуларната лезия е необходимо да се докаже със стабилографско изследване.
8. За водачите на МПС от категориите "А", "В" и "М", които ще управляват МПС, приспособени според физическия им недостатък, индивидуалната преценка се дава от компетентните транспортни медицински експертни комисии (ТОЛЕК и ТЦЛЕК). В заключението за годност конкретно се отбелязва органът (органите), чиято функция следва да се компенсира от приспособлението: например лява (дясна) ръка, китка, палец на ръката, ляв (десен) крак, два долни крайника и т.н.
9. При даване на индивидуална преценка за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС, прекарали или боледуващи от нарушения във функциите на вестибуларния анализатор, независимо от категорията на МПС се изискват нормални резултати от стабилографското изследване.
10. При наличие на повече от едно заболяване, всяко от които изисква индивидуална преценка, заключението за физическа годност се дава от ТОЛЕК.

11. (нова - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Свидетелства за управление могат да се издават на кандидати или водачи на МПС с лека, умерена или тежка форма на синдрома на обструктивна сънна апнея с лечение с ПАП, които покажат адекватен контрол на състоянието си, както и че спазват подходящо лечение и има подобряване на състоянието на сънливост, ако случаят е такъв, което е потвърдено от квалифицирано медицинско заключение.
Кандидатите или водачите с лека, умерена и тежка форма на синдрома на обструктивна сънна апнея преминават периодични медицински прегледи, чиито интервали не превишават три години за водачите от група 1 и една година за водачите от група 2, с цел да се установи, доколко се спазва лечението, както и необходимостта от продължаване на лечението и от продължаване на наблюдение на състоянието.
11. (нова - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Свидетелства за управление могат да се издават на кандидати или водачи на МПС с лека, умерена или тежка форма на синдрома на обструктивна сънна апнея с лечение с ПАП, които покажат адекватен контрол на състоянието си, както и че спазват подходящо лечение и има подобряване на състоянието на сънливост, ако случаят е такъв, което е потвърдено от квалифицирано медицинско заключение.
Кандидатите или водачите с лека, умерена и тежка форма на синдрома на обструктивна сънна апнея преминават периодични медицински прегледи, чиито интервали не превишават три години за водачите от група 1 и една година за водачите от група 2, с цел да се установи, доколко се спазва лечението, както и необходимостта от продължаване на лечението и от продължаване на наблюдение на състоянието.
12. (нова - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) Свидетелства за управление на кандидати или водачи на МПС със сърдечно-съдови заболявания по т. 13, 36, 37, 58 - 63, 63А и 63Б могат да се издават или подновяват при условие, че лицето провежда редовни медицински прегледи, които установяват, че е в състояние безопасно да управлява превозно средство предвид последиците от заболяването и това е надлежно обосновано и удостоверено от лекар - специалист по кардиология или нервни болести, или от лекаря, при когото лицето е диспансеризирано.
13. (нова - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) При индивидуалната оценка на кандидати или водачи с добре познати кардиомиопатии (например аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия, некомпактна кардиомиопатия, катехоламинергична полиморфна камерна тахикардия и синдром на скъсения QT интервал) или с нови кардиомиопатии, които биха могли да бъдат открити в бъдеще, специалистът кардиолог оценява риска от внезапни увреждащи инциденти, като взема предвид прогностичните признаци на съответната кардиомиопатия.
14. (нова - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) Свидетелства за управление на превозни средства на кандидати или водачи на МПС със захарен диабет могат да се издават или подновяват при условие, че лицето провежда редовни медицински прегледи, които установяват, че е в състояние безопасно да управлява превозно средство, като се вземат предвид последиците от заболяването, и това е удостоверено от лекар ендокринолог или от лекаря, при когото лицето е диспансеризирано.
15. (нова - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) Свидетелства за управление на кандидати или водачи на МПС със захарен диабет, лекуван с лекарствен продукт, който потенциално може да предизвика хипогликемия, могат да се издават или подновяват при условие, че лицето разбира какво крие рискът от хипогликемия и е способно да се справи адекватно с това състояние. Не се издават или подновяват свидетелства за управление на кандидати или водачи, които нямат адекватно разбиране за хипогликемията.
16. (нова - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) Не се издават или подновяват свидетелства за управление на кандидати или водачи, които страдат от трудно компенсиран захарен диабет, придружен с чести хипогликемии и труден контрол, докато пациентът не представи клинични или лабораторни изследвания и медицинско заключение от лекар ендокринолог или от лекаря, при когото лицето е диспансеризирано, установяващи неговото стабилно състояние. Свидетелствата за управление не се издават или подновяват до 3 месеца след последното състояние на хипогликемия по време на ежедневна активност (будно състояние).

Приложение № 2 към чл. 5

Заболявания и състояния, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от ТОЛЕК

Нервни заболявания
1. Заболявания на нервната система и нервно-мускулния апарат и състояния след прекарани заболявания на нервната система и нервно-мускулния апарат, довели до парализи, координационни нарушения и нарушения на висшите корови функции:
а) съдови заболявания на нервната система и състояния след прекарани такива;
б) възпалителни заболявания на нервната система и състояния след прекарани такива;
в) наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система и състояния след прекарани такива;
г) тумори на нервната система;
д) травми на нервната система;
е) заболявания на нервната система при остри и хронични заболявания при други заболявания;
ж) интоксикации на нервната система - ендогенни и екзогенни.
2. Епилептични пристъпи:
а) eпилепсии;
б) първи и единствен непровокиран епилептичен пристъп;
в) провокирани епилептични пристъпи;
г) други случаи на загуба на съзнание.
2.1. За водачи и кандидати за водачи от група 1:
- При епилепсии водачите и кандидатите за водачи от група 1 могат да бъдат обявени за годни да управляват МПС след едногодишен период без пристъпи.
- При първи и единствен непровокиран пристъп кандидат за водач от група 1 може да бъде обявен за годен да управлява МПС след период от шест месеца, в който не е имал пристъпи, при условие че е извършена подходяща медицинска оценка.
- При провокиран епилептичен пристъп кандидат, който е имал припадък поради установими фактори, които има малка вероятност да се проявят при управление на МПС, може да бъде обявен за годен, като случаят се преценява индивидуално.
- При пристъпи, които не засягат съзнанието или способността за действие - кандидат или водач, който има само пристъпи, които е доказано, че не предизвикват функционални нарушения, може да бъде обявен за годен да управлява МПС, ако тази тенденция е установена за период не по-малък от една година.
2.2. За водачите и кандидатите за водачи от група 2:
- Кандидатът трябва да не е приемал противоепилептични медикаменти по време на изисквания при епилепсия период без припадъци. Следва да се осъществи медицинско проследяване и след подробни неврологични изследвания да не е установена никаква значима церебрална патология и на електроенцефалограмата не се открива епилептично огнище.
- При първи и единствен непровокиран пристъп: кандидат може да бъде обявен за годен да управлява МПС след изтичане на период от пет години, в който не е имал пристъпи и не е употребявал противоепилептични медикаменти, при условие че е извършена подходяща неврологична оценка.
- При провокиран епилептичен пристъп: случаят се преценява индивидуално, като е необходимо провеждане на подходяща неврологична оценка и електроенцефалограма.
- При лица с установени церебрални поражения и повишен риск от припадъци не следва да се разрешава да управляват МПС от група 2, докато рискът от епилепсия не бъде до 2 % на година.
- При епилепсия: следва да измине период от десет години, през които лицето няма припадъци и не употребява противоепилептични медикаменти.
При водачи с добри прогностични показатели ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК могат да позволят управление на МПС преди изтичане на посочените срокове.
Психични заболявания
3. Тежки психични разстройства независимо дали са вродени или причинени от заболяване, травма или неврохирургични операции и при краткотрайни психози до оздравяване.
4. Силно изоставане в умственото развитие (умерено тежка и дълбока умствена изостаналост) и деменция.
5. Разстройства на личността и поведенчески разстройства, водещи до силно влошаване на поведението, адаптивността и възможността за преценка.
Хирургически заболявания
6. Увреждане на дихателната система:
а) фистула след пиоторакс с деформация на гръдния кош, с ограничение на дихателните функции повече от 40 %;
б) деформация на гръдния кош след плеврален излив или хемоторакс с резекция на 5 ребра, смущаващи дишането и кръвообращението.
7. Аневризми на аортата и големите кръвоносни съдове - клинично доказани (оперирани и неоперирани).
8. Липса на орган или състояние след оперативно отстраняване на част от орган с функционален дефицит на съответната система без възможност за компенсация, водещ до трайни промени във физическото състояние, отразяващи се върху годността за управление на МПС.
Вътрешни заболявания
9. Туберкулоза на белите дробове в активна фаза.
10. Артериална хипертония ІІІ стадий с органно ангажиране. Малигнена хипертония, артериална хипертония ІІІ (тежка) степен.
11. Заболявания на сърдечния мускул и перикарда с разстройство в коронарното или общото кръвообращение.
12. Ритъмни и проводни нарушения с разстройство в коронарното и общото кръвообращение.
13. Злокачествени заболявания във фаза на активно лечение през първите пет години от установяване на заболяването/от установяване на рецидив.
14. Системни заболявания на съединителната тъкан и кристални артропатии с клинично изявена органна недостатъчност.
15. Болести на кръвта и кръвотворната система без възможност за медикаментозна компенсация.
16. Хронична бъбречна недостатъчност.
17. Болести на храносмилателната система със синдром на нарушено хранене и нарушена чернодробна функция (малигнени и бенигнени), изявяващи се с анемия, нарушения в кръвосъсирването и имунитета, неподдаващи се на медикаментозно лечение.
Кожни заболявания
18. Болест на Реклингхаузен.
19. Тежко протичащи генодерматози: епидермолизис булоза хередитария, хиперкератозис.
20. Акродерматитис.
21. Синдром на придобита имунна недостатъчност.
Ортопедични заболявания
22. Ампутация на крайник или част от крайник, без ампутация на дистални фаланги и пръсти.
23. Аплазия на крайник или част от крайник, без аплазия на дистални фаланги и пръсти.
24. Псевдоартрози на дълги тръбести кости.
25. Анкилози на големи стави.
26. Доброкачествени и злокачествени тумори на костно-ставния апарат с нарушения на движенията.
27. Консолидирали с деформация фрактури, довели до функционален дефицит на опорно-двигателния апарат.
Състояния след трансплантация
Забележки:
1. Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар-експерт, а вземането на решение е индивидуално.
2. Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето. При индивидуалната преценка се вземат предвид стадият на заболяването и/или степента на увреждане, интензивността му и темповете на развитие, изгледите за подобряване на състоянието, отражението върху функции, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността да се третира с медикаменти или да се подложи на друг вид лечение и отражението на това върху годността му.

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за здравословното състояние на
водач/кандидат за придобиване на
правоспособност за управление на МПС
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта)

ЕГН.............................................................. , за управление на МПС от категория.................................................................................................................................
л. к. №...................., издадена на:......................................................................................................................... от..................................................................................................................................
адрес:........................................................................................

Общопрактикуващ лекар:.......................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

УИН:.............. подпис, печат....................................................

Анамнестични данни:.....................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Регистрирани заболявания:...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Данни от клиничен преглед на:
а) ОЧИ
Острота на зрението Цветоусещане..................................................................................................................
ЛО..........................................................................................................................................................................
ДО..........................................................................................................................................................................
Лекар:....................................................................................................................................................................

(трите имена)

УИН:..........................................................................................................................
дата.............. подпис, печат........................................................

б) УШИ, НОС, ГЪРЛО
Слух:
Разговорна реч Шепотна реч
ЛУ........... ЛУ...................................................................................................................................
ДУ........... ДУ...................................................................................................................................
Лекар:..............................................................................................................................................

(трите имена)

УИН:..........................................................................................................................
дата............ подпис, печат......................................................................................................................

в) ВЪТРЕШЕН СТАТУС
......................................................................................................................................................
Лекар:.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

(трите имена)

УИН:..........................................................................................................................
дата............ подпис, печат......................................................................................................................

г) НЕВРОЛОГИЧЕН СТАТУС
.....................................................................................................................................................
Лекар:..........................................................................................................................................

(трите имена)

УИН:..........................................................................................................................
дата............ подпис, печат........................................................

д) ХИРУРГИЧЕН СТАТУС
......................................................................................................................................................
Лекар:..........................................................................................................................................

(трите имена)

УИН:..........................................................................................................................
дата............ подпис, печат......................................................................................................................

е)...............................................................................................................................................

Лекар:.................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

(трите имена)

УИН:..........................................................................................................................

дата............ подпис, печат......................................................................................................................

ж).................................................................................................................................................
Лекар:..........................................................................................................................................

(трите имена)

УИН:..........................................................................................................................

дата............ подпис, печат......................................................................................................................

з)................................................................................................................................................
Лекар:..........................................................................................................................................

(трите имена)

УИН:..........................................................................................................................

дата............ подпис, печат......................................................................................................................

◊подлежи / ◊не подлежи на освидетелстване от ТОЛЕК
Общопрактикуващ лекар:...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

(трите имена)

УИН:..................................................................................................................................................
дата............ подпис, печат..........................................................

Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2
КАРТА
за оценка на физическата годност на
водач/кандидат за придобиване на
свидетелство/правоспособност за управление
на МПС
......................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта)

ЕГН...............................................................................................................................................
л. к. №...................., издадена на:..........................................................................................................
................ от..................................................................................................................................
адрес:...............................................................................................................................................
....................................................................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
 ◊отговаря на изискванията за физическа годност към водачите на МПС от категория...............
◊не отговаря на изискванията за физическа годност към водачите на МПС от категория...........
Мотиви:..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Общопрактикуващ лекар:..............................................................................................................................

(трите имена)

УИН:....................................................................................................................................................
Дата............. подпис, печат...................................................................................................................

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 3
ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА
ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№.......... /.......... г.
за освидетелстване на годност
.................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта)

ЕГН.............................................................. , за управление
МПС от категория.....................................................................................................................................
л. к. №...................., издадена на:.........................................................................................................
................ от..................................................................................................................................
адрес:.........................................................................................

Данни за освидетелстване:........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
а) заключение на офталмолог
острота на зрението..... цветоусещане............................................................................................................
....................................................................................................................................................
Лекар:............. подпис........................................................................................................................
б) заключение на оториноларинголог
острота на слуха..................... Лекар:
............. подпис.................................................................................................................................
в) заключение на хирург............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Лекар:............. подпис........................................................................................................................
г) заключение за вътрешния статус....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Лекар:............. подпис........................................................................................................................
д) заключение на невролог..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Лекар:............. подпис........................................................................................................................
е) заключение на психиатър........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Лекар:............. подпис..............................................................
Приложение № 6 към чл. 10, ал. 3
ТРАНСПОРТНА ЦЕНТРАЛНА ЛЕКАРСКА
ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№.......... /.......... г.
за освидетелстване на годност
.................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта)

ЕГН.............................................................. , за управление
МПС от категория.....................................................................................................................................
л. к. №...................., издадена на:.........................................................................................................
................ от..................................................................................................................................
адрес:.........................................................................................

Данни за освидетелстване:........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
а) заключение на офталмолог
острота на зрението....... цветоусещане..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Лекар:............. подпис........................................................................................................................
б) заключение на оториноларинголог
острота на слуха....................................................................................................................................
Лекар:............. подпис........................................................................................................................
в) заключение на хирург..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Лекар:............. подпис...............................................................
г) заключение за вътрешния статус.................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Лекар:............. подпис........................................................................................................................
д) заключение на невролог........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Лекар:............. подпис........................................................................................................................
е) заключение на психиатър.......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Лекар:............. подпис........................................................................................................................
Приложение № 7 към чл. 10, ал. 4
ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА
ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ
КАРТА
за оценка на физическата годност на
водач/кандидат за придобиване на
свидетелство/правоспособност за управление
на МПС
№.......... /.......... г.
......................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта)

ЕГН...............................................................................................................................................
л. к. №............, издадена на:...... от.........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
адрес:.........................................................................................

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ТОЛЕК
 отговаря на изискванията за физическа
годност към водачите на МПС от категория..........................................................................................................
................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Подлежи на нов преглед след..........................................................................................................................
година/години.
 не отговаря на изискванията за физическа
годност към водачите на МПС от категория..........................................................................................................
....................................................................................................................................................
 за решение от ТЦЛЕК
Мотиви:..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Предписания/необходимост от компенсация:.........................................................................................................
......................................................................................................
КОМИСИЯ
1...................................... 5........................................................................................................
2...................................... 6........................................................................................................
3...................................... 7........................................................................................................
4...................................... 8........................................................................................................
Председател на ТОЛЕК:............................................................
Приложение № 8 към чл. 10, ал. 4
ТРАНСПОРТНА ЦЕНТРАЛНА ЛЕКАРСКА
ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ
КАРТА
за оценка на физическата годност на
водач/кандидат за придобиване на
свидетелство/правоспособност за управление
на МПС
№.......... /.......... г.
.....................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта)

ЕГН.............................................................. , за управление
МПС от категория......................................................................................................................................
л. к. №...................., издадена на:........................................................................................................
................ от..................................................................................................................................
адрес:........................................................................................

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

◊отговаря на изискванията за физическа годност към водачите на МПС от категория.........................................................
Подлежи на нов преглед след..............................................................................  година/години.
◊не отговаря на изискванията за физическа годност към водачите на МПС от категория....................................................
Мотиви:..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Предписания/необходимост от компенсация:.........................................................................................................
....................................................................................................

КОМИСИЯ
1...................................... 5........................................................................................................
2...................................... 6........................................................................................................
3...................................... 7........................................................................................................
4...................................... 8........................................................................................................
Председател на ТЦЛЕК:..........................................................

 

📖Още материали по темата

🔗 Постер и Toolbox Talk „Безопасно шофиране. Разсейване при шофиране“
🔗 Видео-лекция: Безопасно движение. Дистрактори.
🔗 Писмо Изх. № 50-00-615/11.06.2015 г. на ИА „АА“: Относно предпътните медицински прегледи на водачите, извършващи превоз за собствена сметка

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ