Водачи на автомобили за обществен превоз – Регламент/ЕО/561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014

Инструкция за водачите за спазване на Регламент/ЕО/561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014 Основание: Чл. 69, т. 9 на Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България Настоящата инструкция е предназначена за провеждане на инструктаж на водачите на автомобили за обществен превоз на пътници … Read more

ДВ, бр.80 от 28.9.2018: Обезопасителни колани и видеокамери в автобуси

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата са направени допълнения и в Закона за автомобилните превози, които уреждат задължителното оборудване с обезопасителни колани и устройство за мобилно видеонаблюдение на някои категории превозни средства. Обезопасителни колани и видеокамери в автобуси В чл. 7б се създават нови алинеи 2-5, … Read more

Прилагане на изискванията на Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

В бр.39 на Държавен вестник от 11.05.2018 бе обнародвана Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари. Наредбата е кратка и определя: 1. задълженията на водачите и превозвачите за укрепване на товарите; 2. изискванията за укрепване на товарите при превоза, товаренето, разтоварването и обработката им; 3. видовете неизправности, свързани с укрепването на … Read more

ДВ, бр.39 от 11.05.2018: Нова Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари

В броя е обнародвана новата Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари. Тя изисква конкретни действия от фирмите, в които се извършват товарни работи и/или превоз на товари. По смисъла на наредбата „товар“ са всички стоки, които обикновено биха се поставили във или върху частта от превозното средство, предназначена за превоз … Read more

ДВ, бр. 2 от 3.1.2018: Закон за движение по пътищата – укрепване на товари

В извънредния брой 2 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Някои от промените касаят индиректно безопасност и здраве при работа. Укрепване на товари Предстои обнародването на нова наредба, с която да се определят условията и реда за укрепване на превозваните товари. Същото е посочено в … Read more

ДВ, бр. 98 от 8.12.2017: Изменение и допълнение на Наредба Н-8 – превоз на пътници и товари за собствена сметка

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка.

Най-добри практики относно обезопасяване на товара при автомобилен транспорт

Европейски насоки за най-добри практики от 2014 г. относно обезопасяване на товара при автомобилен транспорт Окончателна версия: 8 май 2014 г. Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2014 г. 106 страници Ръководството е добре илюстрирано. СЪДЪРЖАНИЕ 1. Общ контекст 1.1. Приложно поле и цели 1.2. Приложими стандарти 1.3. Функционални отговорности 1.4. Контекст в областта … Read more

ДВ, бр. 14 от 19.02.2016: Промени в Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

Съществено за ЗБУТ е въвеждането на образец на декларация (Приложение № 2а към чл. 5, т. 10) за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите, съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози.