ДВ, бр. 89 от 7.11.2017: Изменение на Наредба №4 – заболявания педагогически специалисти

В брой 89 на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците (ДВ, бр. 86 от 2016 г.).

Трудово-медицинско обслужване в сектор селско стопанство в България

Автори: Катя Вангелова, Живка Халкова, Ирина Тонева; Национален център по обществено здраве и анализи
Българско списание за обществено здраве, 2012, том 4, кн. 2

Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (Загл. изм. – ДВ, бр. 89 от 2017 г.)

Обн. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.89 от 7 Ноември 2017г.

ДВ, бр. 30 от 15.04.2016: Изменение на Наредба 3 – физическа годност на водачите на моторни превозни средства

В брой 30 на Държавен вестник от 15 април 2016 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории … Read more

Списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания

Нормативно основание: Чл. 11., ал. 2, т. 1, буква „б“ и ал.4 на Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006 г.,посл. изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории

Обн. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г.