Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите Обн. ДВ. бр.19 от 5 Март 2019 г. Глава първа Общи положения

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Земеделие/ Земеделска техника

Правила по безопасност на труда при работа със земеделска техника Обхват и приложение 1.Правилата по безопасност на труда при работа

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Трактор, колесен (К)

Инструкция за безопасна работа с колесен трактор Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Земеделие/ Трактор (К)

Инструкция за безопасна работа с трактор Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба №