Заваръчен апарат за ММА и TIG заваряване

Инструкция за безопасна работа с апарат за ММА и TIG заваряване Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. I. Условия за използване на работното оборудване. … Read more

Единни изисквания за условията, организацията и съдържанието на професионалното обучение за придобиване на правоспособност по заваряване

Приети с решение на Управителния съвет на НАПОО с протокол № 6/24.04.2002 г.

Въздушно-дъгово рязане/рубене с въгленов електрод

Инструкция за безопасна работа при въздушно-дъгово рязане/рубене с въгленов електрод При въздушно-дъговия процес с въгленов електрод (CAC-A) металът се отстранява по физически път, а не по химически, както е при газо-кислородното рязане (OFC). Рубенето или рязането става под въздействието на високата температура на дъгата, която се образува между въгленовия електрод и обработвания детайл и разтопява … Read more

Д-08-002 Правилник по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ I. ЦЕЛ, ОБЛАСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА Чл. 1. (Изм.) (1) Правилникът регламентира изискванията по безопасните и здравословни условия на труд при извършване на заваряване, рязане и нагряване на металите, както и устройството и безопасната експлоатация на ацетиленовите инсталации.; (2) Изискванията на този правилник не се отнасят за съоръженията и инсталациите … Read more

Злополука при газопламъчни работи / чл. 407, ал.3 Правилник за безопасността на труда при заваряване и рязане на метали

нарушение на чл. 407, ал.3 Правилник за безопасността на труда при заваряване и рязане на метали

Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване

Обн. ДВ. бр.100 от 25 Октомври 2002г., посл. изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009 г.