Въпросник на ИТ „Шум“

Въпросникът е основан на изискванията на Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и … Още

Шум в работна среда

Какво е шумът; гранични стойности съгласно нормативните изисквания; въздействие на шума; средства за защита от шум и правилна употреба.

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006 г.