Въпросник за самооценка от Главна инспекция по труда

Въпросник на ИТ “Шум”

Въпросникът е основан на изискванията на Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и

Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г., изм.