Орган по безопасност и здраве при работа

Настоящата процедура съдържа указания и образци на формени документи за организацията и дейността на длъжностните лица по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, наричани „орган за безопасност и здраве при работа“.

Образци на фирмени документи

Длъжностна характеристика на Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

Експерт, здравословни и безопасни условия на работа спада към клас 2 – специалисти, подклас 22 Медицински специалисти,единична група 2263 Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд.

Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд

Нормативно основание: чл 10. от Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Образци на фирмени документи

Заповед за възлагане функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице

Една от възможностите е функциите на орган по БЗР да бъдат възложени като допълнително задължение на едно длъжностно лице и то да съвместява две длъжности – чрез заповед за съвместяване.

Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

Обн. ДВ. бр.91 от 5 Август 1998 г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009 г.