Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

Обн. ДВ. бр.91 от 5 Август 1998 г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009 г.