Подходящо образование и квалификация на органа по безопасност и здраве при работа

Резюме: В настоящото решение съдът потвърждава предписание на Д“ИТ“, в което се изисква да бъде определено/назначено друго лице, което да изпълнява функциите на орган по безопасност и здраве при работа въз основа на твърдението, че настоящото лице няма подходящо образование и квалификация. В решението не се дава конкретно определение, само е направен извода, че лице, … Read more

Длъжностна характеристика на Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд

Код по НКПД: 2263-6007 Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд

Длъжностна характеристика на Експерт, здравословни и безопасни условия на работа

Експерт, здравословни и безопасни условия на работа спада към клас 2 – специалисти, подклас 22 Медицински специалисти,единична група 2263 Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд.

Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд

Нормативно основание: чл 10. от Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Заповед за възлагане функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице

Една от възможностите е функциите на орган по БЗР да бъдат възложени като допълнително задължение на едно длъжностно лице и то да съвместява две длъжности – чрез заповед за съвместяване.

Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

Обн. ДВ. бр.91 от 5 Август 1998 г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009 г.