Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 23 ЯНУАРИ 2018 Г. за приемане на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им. Министър-председател: Бойко Борисов Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков … Read more

Примерна програма за ежегодно обучение на представителите в КУТ/ГУТ

Нормативно основание: чл. 12 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Заповед за определяне на видовете обучения

Нормативно основание: чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд

С наредбата се урежда редът, изискванията, съдържанието и обхватът на задължителното обучение на представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Протокол за проведен устен изпит за знания по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Нормативно основание: чл. 13 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998 г., изм. ДВ. бр.85 от 17 Октомври 2000 г.