Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Инструкция за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически туристически пътувания с обща цена

Инструкция за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически туристически пътувания с обща цена Учениците, участващи

Методично указание за спазване на изискванията на Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ гр.БУРГАС Настоящето методично указание е изготвено на основание чл. 120, ал. 6

Нормативна база

Инструкция №1 от 3.07.1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Обн. ДВ, бр. 57 от 18.07.1997 г. Издадена от министъра на образованието и науката и министър на здравеопазването Раздел I