Нощен труд – предварителни медицински прегледи/ Писмо изх. № 26-336 от 05.10.2004 г.

ПИСМО ИЗХ. № 26-336 ОТ 05.10.2004 Г. НА МТСП ОТНОСНО: ПРЕГЛЕДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, КОИТО ПОЛАГАТ САМО НОЩЕН ТРУД ИЛИ РАБОТЯТ НА СМЕНИ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Съгласно новата ал. 5 на чл. 140 от Кодекса на труда (КТ), работниците и служителите, които полагат само нощен труд или които работят на смени, … Read more

С079 – Конвенция № 79 относно нощния труд на младежите (неиндустриални дейности), 1946 г.

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. (ДВ, бр. 207 от 1949 г.). В сила за България от 29 декември 1950 г.