Заповед за определяне на работниците и служителите, които имат право на намалено работно време

Нормативно основание: чл. 5 на Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време

Постановление № 267 от 12 декември 2005 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет по прилагането на Кодекса на труда

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време и Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск