ДВ, бр. 90 от 15.11.2016: Нова наредба за стикера за спиране от ИТ и промени в Наредба 2/2004 г. за СМР

Допълване на плана за безопасност и здраве след издаване на разрешение за строеж.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – авангардна и съвременна институция

Презентация на г-жа Румяна Михайлова на Втората годишна конференция „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015“, проведена на 8 октомври 2015 г.

Въпросник за инспектиране по здравословни и безопасни условия на труд в предприятията от дървообработващата промишленост

Методиката е утвърдена със Заповед № № 403/28.10.2009 год. на Изпълнителния директор на ИА “ГИТ”.