Протокол на КУТ/ГУТ за обсъждане на възможностите за въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка

Нормативно основание: чл. 3, ал. 2 на Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Решение № 9/ 04.02.2010 г. на Административен съд – Габрово относно физиологичните режими на труд и почивка

При липсата на доказателства относно наличието на установен по съответния ред физиологичен режим на труд и почивка, не може да се направи извод, че след като са установени такива почивки, то същите следва задължително да попадат в приложното поле на Наредба 15, тоест да са част от установен в предприятието физиологичен режим на труд и почивка.