Физиологичен режим на труд и почивка при работа с видеодисплей

Нормативно основание: чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

Възлагателно писмо за разработване на физиологичен режим на труд и почивка

Нормативно основание: чл. 4 на Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

Протокол на КУТ/ГУТ за обсъждане на възможностите за въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка

Нормативно основание: чл. 3, ал. 2 на Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Физиологичните почивки трябва да са включени в рамките на работния ден

Почивките по време на работа са специално организирани и регламентирани от работодателя периоди на пълно прекъсване на дейността по време на работния ден (работната смяна) и са част от работно време

Решение № 9/ 04.02.2010 г. на Административен съд – Габрово относно физиологичните режими на труд и почивка

При липсата на доказателства относно наличието на установен по съответния ред физиологичен режим на труд и почивка, не може да се направи извод, че след като са установени такива почивки, то същите следва задължително да попадат в приложното поле на Наредба 15, тоест да са част от установен в предприятието физиологичен режим на труд и почивка.