Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

Издадена от Министерството на народното здраве

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 1987 г., изм. ДВ. бр.65 от 9 Август 1991 г., изм. ДВ. бр.102 от 13 Декември 1994 г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005 г.

Раздел I
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ

Чл. 1. Задължителните предварителни медицински прегледи се извършват с цел да се даде преценка за годността на лицата с оглед на здравословното им състояние да изпълняват определена професия (длъжност, производствена дейност), за която кандидатствуват, вписана в картата за предварителен медицински преглед (приложение № 1).
Чл. 2. (1) На задължителен предварителен медицински преглед подлежат:
1. лицата, които постъпват на работа за първи път;
2. лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания;
3. лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца.
(2) Постъпващите на работа в производствата и професиите, посочени в Списъка на производствата и професиите, при които са задължителни предварителни и периодични профилактични медицински прегледи на работещите с вредности и срокове за провеждането им (приложение № 2), подлежат на предварителен медицински преглед от лекари-специалисти съгласно Списъка на лекарите-специалисти, участвуващи при провеждането на предварителните и периодичните прегледи на работещите с вредности и на необходимите изследвания (приложение № 3).
(3) Лицата, ненавършили 18-годишна възраст, подлежат на комплексен предварителен медицински преглед от терапевт, невролог, хирург, оториноларинголог и офталмолог. Заключение за постъпването им на работа се дава при установяване на добро физическо развитие и здравословно състояние, което позволява изпълнението на професията (длъжността, производствената дейност), за която кандидатствуват, без риск за тяхното здраве.
(4) Лицата, ненавършили 18-годишна възраст, не се допускат на вредни, тежки и опасни работи, които са забранени за лица от 16 до 18 години съгласно чл. 304 от Кодекса на труда (КТ).

 

Чл. 3. (1) Предварителните медицински прегледи на лицата, постъпващи на работа, се извършват от лекаря по месторабота (цеховия лекар) и специалистите от лечебно-профилактичните заведения, обслужващи предприятията по месторабота.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1991 г.) Когато предприятието не се обслужва от лечебно-профилактично заведение по месторабота, предварителните медицински прегледи се извършват от участъковите терапевти и специалистите от лечебно-профилактичните заведения по местоживеене на лицата или от медицинските специалисти, работещи в частни и кооперативни здравни заведения.
(3) При липса на необходими специалисти и на възможности за извършване на някои клинични и параклинични изследвания, лицата се насочват за изследване по установения ред към съответните многопрофилни или специализирани лечебно-профилактични заведения.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 1994 г., отм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г.)
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.