Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

Издадена от Министерство на труда и социалната политика
Обн. ДВ. бр.91 от 5 Август 1998 г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) С тази наредба се определят функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, наричани по-нататък "органи за безопасност и здраве при работа".

Чл. 2. (1) Органите за безопасност и здраве при работа подпомагат работодателя при изпълнение на задълженията му за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
(2) В зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работниците, условията на труд и рисковите фактори работодателят създава органи за безопасност и здраве при работа, като назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или изгражда специализирана служба.
(3) Когато работодателят възложи функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице, той определя и минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.

Чл. 3. Органите за безопасност и здраве при работа, назначени или определени от работодателя, трябва да са специалисти с подходящо образование и квалификация, съобразно характера на дейността, да притежават необходимата теоретична и практическа подготовка, приложими в предприятието, и да отговарят на изискванията, определени в други нормативни актове.

Чл. 4. (1) Работодателят пряко ръководи и контролира дейността на органите за безопасност и здраве при работа, осигурява необходимата информация и условия за ефективното изпълнение на задачите им.
(2) Органите за безопасност и здраве при работа не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение вследствие добросъвестното изпълнение на задълженията си.

Чл. 5. Когато работодателят сключи договор с други юридически или физически лица съгласно чл. 24, ал. 3 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, се определят с договор.

Раздел II.
Функции и задачи на органите за безопасност и здраве при работа

Чл. 6. (1) Основните функции на органите за безопасност и здраве при работа са:
1. организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
2. консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;
3. контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;
4. предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения.
(2) Основните направления в работата на органите за безопасност и здраве при работа са свързани със:
1. създаване на интегрирана фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологии, работни места и работно оборудване и обвързваща всички участници в трудовата дейност;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) организиране на ефективна система за защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Чл. 7. При изпълнението на основните функции органите за безопасност и здраве при работа:
1. организират и участват в разработването на правилник за вътрешния трудов ред, по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарни наказания съгласно чл. 188 от Кодекса на труда;
2. координират работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
3. организират и участват в работата по установяването и оценката на професионалните рискове;
4. организират разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и служителите;
5. организират и участват при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
6. извършват проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.), и при необходимост подготвят предложения за сключване на договори;
7. сътрудничат и подпомагат службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им;
8. изискват от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве;
9. изискват разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността и защитата на работниците, намиращи се в зони с високо ниво на професионален риск;
10. предприемат мерки за координиране действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве, при съвместна работа на работници от различни предприятия;
11. изискват въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен;
12. организират и участват в разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа;
13. организират изготвянето на аварийни планове за действие при извънредни ситуации;
14. организират и участват при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасността и здравето при работа;
15. организират и участват в разследването на причините за трудовия травматизъм;
16. подпомагат осъществяването и участват в социалния диалог между партньорите в предприятието;
17. организират и участват при провеждането на проучвания за мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве;
18. консултират длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;
19. организират разпространението на информация и пропагандирането на мерки, свързани със здравето и безопасността на работниците и служителите;
20. организират поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;
21. осъществяват взаимодействието със службите за пожарна безопасност, гражданска защита, ХЕИ и районните инспекции по труда.

Чл. 8. Органите за безопасност и здраве при работа:
1. осъществяват контрол за спазване изискванията на нормативните актове и изпълнението на задълженията в тази област от работниците и служителите;
2. в случаи на констатирани нарушения предписват мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията;
3. при констатиране на непосредствена опасност за живота и здравето на работещите спират машини, съоръжения, работни места и незабавно информират затова съответното длъжностно лице за предприемане на мерки и отстраняване на опасностите.

Чл. 9. При констатирани нарушения или неизпълнение на задължения органите за безопасност и здраве при работа информират работодателя и предлагат съответни мерки, включително и за налагане на санкции на виновните длъжностни лица.

Чл. 10. Периодично през годината и за всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Органите за безопасност и здраве при работа, създадени в министерства, ведомства и в местните органи за държавно управление на основание чл. 2, т. 2 от ПМС № 9 от 1995 г. за неотложни мерки за осигуряване на безопасни условия на труд (ДВ, бр. 9 от 1995 г.), осъществяват функциите и задачите, определени от съответния министър или ръководител, съгласно чл. 401 КТ и тези, произтичащи от други нормативни актове.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

§ 3. Отменят се:
1. Наредба № 4 от 1994 г. за осигуряване на безопасни условия на труд (ДВ, бр. 76 от 1994 г.).
2. Наредба № 2 от 1995 г. за функциите и задачите на специализираните органи по безопасност на труда (ДВ, бр. 34 от 1995 г.).

📖Помощни материали по прилагане на наредбата

🔗 Ръководство за изпълнение на изискванията и работа на органа по безопасност и здраве при работа
🔗 Образец на Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд
🔗 Образец на Длъжностна характеристика на Експерт, здравословни и безопасни условия на работа
🔗 Образец на Заповед за възлагане функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице
🔗 Образец на Протокол за извършен контрол от органа по безопасност и здраве при работа
🔗 Видео-лекция: ОБЗР - задължения и отговорности

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ