Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Ръчна вагонетка „Модерон“

Инструкция за безопасна работа при извършване на работи по превоз с ръчна вагонетка „Модерон“ I. Права и задължения 1. Движението

Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба № 54 от 2 юни 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията Обн. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември

Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите

Обн. ДВ. бр. 20 от 4 Март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г.