Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 1999 г.,