ДВ, бр.100 от 15.12.2017: Нов Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

В брой 100 на Държавен вестник е обнародван нов Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, Издаден от Камарата на строителите в България.

Протокол за приемане на строително скеле

Нормативно изискване: Чл. 88. (1) на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Заповед за създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка

Нормативно основание: Глава V от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Заповед за определяне на лица за оказване на първа помощ и борба с бедствия, пожари и аварии за строителен обект

Нормативно основание: чл. 16, т.10 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

ДВ, бр. 90 от 15.11.2016: Нова наредба за стикера за спиране от ИТ и промени в Наредба 2/2004 г. за СМР

Допълване на плана за безопасност и здраве след издаване на разрешение за строеж.

Строителна площадка – товаро-разтоварване и складиране.

Инструкция за безопасност при товаро-разтоварване и складиране на строителната площадка Настоящата инструкция е изготвена на основание чл. 19. (1) от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи I. Права и задължения. 1. Строителят утвърждава схемата и правилата … Read more