Заповед за определяне на отговорно лице за безопасната експлоатация на съоръжения под налягане

Нормативно основание: чл. 187, ал. 1, т. 1 на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

ДВ, бр. 33 от 26.04.2016: Нова Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

В бр. 33  на ДВ  от 26 април 2016 г. е обнародвано Постановление № 91 от 21 април 2016 г., с което се приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане. Постановлението (и съответно наредбата) влизат в сила от 19 юли 2016 г.,  с изключение на Глава пета и § 5 … Read more

Постановление № 91 от 21 април 2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., в сила от 19.07.2016 г.

Постановление № 164 от 7 юли 2008 г. за приемане на наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008 г.