Нормативна база

Кодекс на труда

В сила от 01.01.1987 г. Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986 г., обн. ДВ. бр.27 от 4 Април 1986