Как се формира обезщетението за имуществени вреди при професионално заболяване?

Резюме Съгласно постановките на ППВС № 4/1968 г., в размера на трудовото възнаграждение, което се взема предвид за база при определяне размера на имуществените вреди, се включват всички добавки, които имат постоянен характер. Целевите награди и бонусите поради предназначението си да стимулират трудовото участие и да премират показан висок трудов резултат, явно не спадат към … Read more

Обезщетение от работодателя при трудова злополука или професионална болест съгласно чл. 200 КТ

При настъпване на увреждане на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест, работодателят, съгласно действащото законодателство, дължи на увредения работник или служител обезщетение съгласно чл. 200 от Кодекса на труда. Разпоредбата на гласи следното: Чл. 200. За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 … Read more

Проучване на професионални болести, свързани с фактори – микроклимат, шум, вибрации и електромагнитни полета

Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ Указанията се дават във връзка с бележките, поставени на семинара-обучение на тема “Приложение на методологията за регистриране, потвърждаване и отчитане на професионалните болести” със специалистите по професионални болести и трудова медицина от ТЕЛК/НЕЛК в страната, проведен на 4.12.2003 година. Допълнителните указания са към указания изх.№ 91-01-177 от … Read more

Процедура за признаване на професионалните болести

Описание на действията, които следва да се извършват в случаите на диагностициране на заболяване, за което се предполага, че е предизвикано от условията на труд.

С042 – Конвенция № 42 относно обезщетенията при професионални болести (ревизирана), 1934 г.

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. (ДВ, бр. 207 от 1949 г.). В сила за България от 29 декември 1950 г.

ДВ, бр. 18 от 10.03.2015: Промени, свързани с болничните листове, в наредби по ЗБУТ

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести