Постановление № 47 от 15 март 2016 г. за приемане на наредби за оценяване на съответствието и съществените изисквания

на взривните вещества за граждански цели; на съдовете под налягане; за електромагнитна съвместимост; на везни с неавтоматично действие; на средствата за измерване.; на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори; на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера; на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.