Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 11 ЯНУАРИ 2018 Г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства. Заключителни разпоредби § 1. Отменят се: 1. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните … Read more

ДВ, бр. 23 от 25.03.2016: Нови наредби за съществените изисквания и оценяване на съответствието

В бр. 23 на Държавен вестник от 25 март 2016 г. е обнародвано Постановление № 47 от 15 март 2016 г., с което се приемат следните нови наредби:

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори

Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016 г. В сила от 20.04.2016 г. Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г. изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Постановление № 47 от 15 март 2016 г. за приемане на наредби за оценяване на съответствието и съществените изисквания

на взривните вещества за граждански цели; на съдовете под налягане; за електромагнитна съвместимост; на везни с неавтоматично действие; на средствата за измерване.; на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори; на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера; на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха

Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.