Организация на безопасна работа в ограничени пространства

Съдържание Нормативна база. Какво е „ограничено пространство“. Идентифициране на ограничените пространства. Опасности. Оценка на риска. Опасности и мерки. Определяне на ограничените пространства, за които се изисква издаване на разрешение за работа в тях. Изготвяне на инструкция за безопасна работа за всяко ограничено пространство. Обучение на лицата, влизащи и работещи в ограниченото пространство. Десет стъпки за … Read more

Заповед и разрешително за влизане в ограничени пространства

Нормативно основание: Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3 на Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи 3. За осигуряване на ЗБУТ в ограничени пространства работодателят: 3.5. с вътрешна заповед определя ограничените пространства, за които се изисква … Read more

Регистър за местоположението и предвидимите опасности в ограничените пространства

Нормативно основание: т. 3 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3 на Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи 3. За осигуряване на ЗБУТ в ограничени пространства работодателят: 3.2. води регистър за местоположението и предвидимите опасности … Read more

Разпореждане № 93 от 02.12.2015 г. относно влизане в затворени пространства на кораби

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” За привеждане в изпълнение на препоръките на Международната морска организация, заложени в РезолюцияА.1050(27), и с цел опазване живота и здравето на хората, на основание чл.362 от Кодекса на търговското корабоплаване РАЗПОРЕЖДАМ: Забранявам влизане в затворени пространства на кораби, попадащи в обхвата на … Read more

Разпореждане № 93 от 21 октомври 2005 г. относно реда, задълженията, отговорностите и документирането на изпълнението на процедурите по влизането в затворени пространства на кораби

За привеждане в изпълнение на предвидени в циркуляр MSC/Circ.744 на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация