ДВ, бр. 5 от 19.1.2016: Нова Наредба № РД-02-20-3 от 21.12. 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Наредбата се издава на основание чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1 ЗУТ

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г.

Наредба № РД-02-20-3 от 21.12. 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., попр. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.

Норми за проектиране на психиатрични болници

Утвърдени със заповед № РД-02-14-43 от 31.1.1989 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство. В сила от 01.07.1989 г. (Публ., БСА, кн. 2 – 3 от 1989 г.) Отменени с § 3, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и … Read more