ДВ, бр. 5 от 19.1.2016: Нова Наредба № РД-02-20-3 от 21.12. 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Наредбата се издава на основание чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1 ЗУТ