Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Климатик

Инструкция за експлоатация на климатик 1. Не задавайте прекалено ниски температури. Преохлаждането не допринася за запазването на здравето Ви. Оптималната

Образци на фирмени документи

Протокол от заседание на КУТ/ГУТ за обсъждане на необходимостта от измервания на параметрите на микроклимата, когато не са необходими.

Настоящият протокол от заседание на Комитета/Групата по условия на труд обсъжда необходимостта от измервания на параметрите на работната среда, като