ДВ, бр. 64 от 8.8.2017: Изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. – разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

В бр. 64 на ДВ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (обн., ДВ, бр. 64 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2015 г.) Направени са следните промени и уточнения … Read more

Наемане на работа на непълнолетни лица

Наемането на работа на непълнолетни лица (под 18 години) е съпроводено с някои допълнителни изисквания към работодателя по отношение на опазване на живота и здравето на лицето, както и с изрично изискване за получаване на разрешение от Инспекция по труда. Нормативна база: Кодекс на труда, Глава петнадесета.СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ Раздел … Read more

Съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години

Нормативно основание: Съгласно процедура за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица, един от документите, който се изисква от Инспекция по труда при заявление за разрешение на лице между 14 и 15 години е „Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 … Read more

Декларация от родител /попечител/ настойник за искане на разрешение за наемане на непълнолетно лице

Нормативно основание: чл. 6 на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г. Наредба № 1 от 8 септемри 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Наредба № 1 от 8 септемри 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

С079 – Конвенция № 79 относно нощния труд на младежите (неиндустриални дейности), 1946 г.

Ратифицирана от България с Указ № 745 на Президиума на Великото Народно събрание от 31 август 1949 г. (ДВ, бр. 207 от 1949 г.). В сила за България от 29 декември 1950 г.