Наредба № Н-9 от 4 април 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

В сила от 24.04.2018 г.Издадена от министъра на отбраната Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 2018г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията, редът, видът, размерите и нормите за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло, друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите … Read more

ДВ, бр. 6 от 16.1.2018: Нова Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Наредбата се прилага за личните предпазни средства, които са обхванати от Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ, L 81/51 от 31 март 2016 г.). Тя отменя наредбата със същото наименование, обн. ДВ. бр.48 от … Read more

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 11 ЯНУАРИ 2018 Г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства. Заключителни разпоредби § 1. Отменят се: 1. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните … Read more

Дневник за отчитане и поддържане на защитните средства при работа в електрически/ неелектрически уредби

Нормативно основание:
чл. 214 (2) от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
чл. 141 (2) от Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

Ръкавици за защита от химикали

Европейският хармонизирания стандарт, който се прилага при изпитвания на ръкавици за защита от химикали е EN 374-1:2003 (БДС EN 374-1:2006) Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките. Налични са и по-нови стандарти от 2016 година, които все още не са хармонизирани на европейско ниво, поради което характеристиките и … Read more

Първи списък с данните на хармонизираните стандарти, публикувани в Официален вестник на ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2016/425

Бележка: От 21 април. 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета Както и до момента, производителят или негов упълномощен представител в ЕС могат да докажат качествата на всяко съответно ЛПС като използват европейските хармонизирани стандарти. Съответствието с европейски … Read more

Наредба № 11 за специалното работно облекло и предпазните средства

ПРИЕТА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, Отмяната е в сила от 17.08.2001 г. Обн. ДВ. бр.66 от 3 Август 1993 г., отм. ДВ. бр.46 от 15 Май 2001 г. Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните … Read more

Заповед за утвърждаване на списък на ЛПС и правила за предоставянето и използването на ЛПС

Съгласно чл. 17 на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. , работодателят трябва да състави списък на личните предпазни средства и той да бъде обявен пред работещите.

Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ? Той се прилага от 21 април 2018 г., с изключение на ченове 20—36 и член 44 – прилагат се от 21 октомври 2016 г и чл. 45, параграф 1, който се прилага от 21 март 2018 г. КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА? С него се определят изисквания за проектирането и производството … Read more