Наредба № Н-9 от 4 април 2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 2018г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.71 от 27 Август 2021г.