Закон за лечебните заведения

Урежда устройството и дейността на лечебните заведения в Р България. Обн. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г.