Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

Обн. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010 г., посл. изм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г.