ДВ, бр. 53 от 5.7.2019: Дейности в ядрени съоръжения и с ИЙЛ – облекчаване на административната тежест

В брой 53 на Държавен вестник е обнародвано Постановление № 162 от 28 юни 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се изменят три наредби в областта на дейностите в ядрени съоръжения и дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) Измененията са свързани с облекчаване на административната тежест … Read more

ДВ, бр. 91 от 2.11.2018: Нова наредба за здравни норми при работа в среда на йонизиращи лъчения

В бр. 91 на Държавен вестник е обнародвана нова наредба: Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения. Същата отменя Наредба № 29 от 16 септември 2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения. С наредбата се … Read more

Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Издадена от министъра на здравеопазването Обн. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2018 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения. (2) Наредбата се прилага за всички лица, които работят в среда на йонизиращи лъчения. Чл. 2. Лицата, които работят … Read more

Ръководство: Контрол на метален скрап и реагиране при откриване на радиоактивен скрап

Съдържание Раздел 1: Цел и обхват на ръководството Раздел 2: Разпределение на отговорностите и функции на компетентните държавни органи, лицензиантите и ръководителите на обекти, работещи с метален скрап Раздел 3: Указания за предотвратяване на инциденти с радиоактивен скрап Раздел 4: Указания за откриване на радиоактивни източници и материали в метален скрап Раздел 5: Указания за … Read more

ДВ, бр. 16 от 20.2.2018: Нова Наредба за радиационна защита

С новата Наредба за радиационна защита се осигурява транспонирането в националното законодателство на изискванията на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение. С Постановлението за приемане на наредбата се отменят: 1. Наредбата за основни норми за … Read more

Наредба за радиационна защита

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2018 Г. за приемане на Наредба за радиационна защита МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема Наредба за радиационна защита. Заключителни разпоредби § 1. Отменят се: 1. Наредбата за основни норми за радиационна защита, приета с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 76 от 2012 … Read more

ДВ, бр. 102 от 22.12.2017: Източници на йонизиращи лъчения

Изменението в Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) е извършено с цел привеждането му в съответствие с Директива 2013/59/Евратом. Промени в регулаторния режим С промените се въвежда степенуван подход за регулаторен контрол като въвежда уведомителен, регистрационен и лицензионен режим при ситуации на планирано облъчване.

Kонтрол на метален скрап и реагиране при инциденти с радиоактивен скрап

Съществуват различни пътища за попадане на радиоактивни вещества в металния скрап и в случай, че не бъдат открити в процеса на претопяване, същите могат да попаднат в черните или цветните метали. Това може да довете до вредни последствия за здравето на работещите и населението и радиоактивно замърсяване на околната среда, така и до негативни икономически, … Read more

ДВ, бр. 103 от 27.12.2016: Нова Наредба за радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели

В бр. 103 на Държавен вестник от 27.12.2016 г. бе обнародвана новата Наредба № 13 от 16 декември 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели. Наредбата е издадена на основание чл. 65, ал. 1, т. 6 от Закона за здравето и отразява всички аспекти на радиационната защита … Read more