Тема 2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на ЗБУТ

Фирмена политика. Организация на дейността – Орган по безопасност и здраве при работа, Длъжностни лица, Комитети и Групи по условия на труд, Служба по трудова медицина. Деклариране на дейността по ЗБУТ.

Презентации

Комитети и Групи по условия на труд

Записи по учредяване. Обучение. Права и задължения. Какво може да прави КУТ/ГУТ. Консултиране на работодателя с КУТ/ГУТ. Протоколиране на заседание.