Споразумение за здравословни условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид

(1) Като имат предвид, че кристалният силициев диоксид е широко разпространен в природата и съставлява приблизително 12 % от земната