10 златни правила за контрол на праха

Превод на Ръководство за добри практика с автори: Карлхайнц Гулднер (Karlheinz Guldner) Франк Бешорнер (Frank Beschorner) ВЪВЕДЕНИЕ Прахът е дисперсна система от твърди вещества в газове, в случая въздух, който се получава при механични процеси или от вдигане на паднали наслоявания. С това доста сложно определение се описва един специален вид опасно вещество, което има … Read more

Ръководство за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби

Европейско ръководство за предотвратяване на риска при малки риболовни кораби Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2016 г. ISBN 978-92-79-45119-5 (PDF) 180 страници Ръководството е добре илюстрирано. СЪДЪРЖАНИЕ ОТНОСНО НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО КАК ДА ЧЕТЕМ РЪКОВОДСТВОТО ОБХВАТ НА РЪКОВОДСТВОТО РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА РЕЧНИК НА СЪКРАЩЕНИЯТА МОДУЛ I • КОРАБ. 1. Задължения на собственика. … Read more

Добри практики – селско стопанство, животновъдство, градинарство и горско стопанство

Необвързващо ръководство за добри практики за подобряване на прилагането на директивите за защита на здравето и безопасността на работниците в селското стопанство, животновъдството, градинарството и горското стопанство Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2015 г. ISBN 978-92-79-43395-5 175 страници Настоящото ръководство ще Ви даде обща информация за здравословните и безопасни условия на труд, кои … Read more

Успешни корпоративни практики в Аурубис България

Презентация на г-н Евелин Русинов – Ръководител Направление „Здравословни и безопасни условия на труд“ в Аурубис България“ АД на втората годишна конференция „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015“, проведена на 08. октомври 2015 г.