Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори

Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016 г. В сила от 20.04.2016 г. Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г. изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства

Обн. ДВ. бр.94 от 2 Ноември 2001 г., Отменена с Постановление № 47 от 15 март 2016 г.

Наредба № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“

Обн. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001 г.