Пожарно досие по Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Досието се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.

Съгласно чл. 8. (1) на Наредба № 8121з-647 за обектите се създава досие, което съдържа най-малко:

1.Документите по чл. 9, свързани с осигуряването на ПБ на обекта:Образци на документи
(чл. 9, ал. 1, т. 1.) Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.)
Необходим е абонамент
(чл. 9, ал. 1, т. 2.) Планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др. (приложение № 1)
Необходим е абонамент
(чл. 9, ал. 1, т. 3.) Планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лицаПлановете за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти се разработват за всеки конкретен случай и включват:
1. мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделни дейности;
2. мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделни пожароопасни дейности;
3. мероприятия за осигуряване на ПБ след ремонта.

Необходим е абонамент

(чл. 9, ал. 1, т. 4. ) Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или аварияПлановете за евакуация се разработват в съответствие с приложение № 2 на наредбата за следните обекти:
- от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 – независимо от броя на пребиваващите в тях;
- от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души;
- от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.
За обекти и сгради на затвори, психиатрични заведения и обекти-сгради със специален статут плановете за евакуация се изготвят съобразно специфичните изисквания за сигурност за съответните сгради.
Допуска се за банкови институции схеми за евакуация да се изготвят само за помещенията на паричните салони и за помещенията за административно обслужване на гражданите.


Необходим е абонамент

Схема за евакуация (част от плана за евакуация). Съдържа:
1.1. графично изображение на етажа (хоризонтално разпределение – вътрешна планировка) или на част от него;
1.2. графично изображение на ситуационен план;
1.3. нанесен знак „Мястото, където се намирате“;
1.4. знаци за главното електрическо табло и на етажните електрически табла, събирателен пункт, мястото, откъдето се спира притокът на газ към сградата
1.5. легенда с използваните знаци;
1.6. обозначение за кой обект, адрес, сграда, етаж, цех се отнася схемата за евакуация;
1.7. последователност на действията при пожар (минимално необходимите действия) за гледащия схемата за евакуация;
1.8. кратко описание на мерките за безопасност при евакуация – за евакуация от помещения на обекти с категории на обитатели „Б“ и „В“.

Направи абонамент
(чл. 9, ал. 1, т. 5.) Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност
Необходим е абонамент
(чл. 9, ал. 2, т. 1.) Заповед за реда за извършване на огневи работи
Необходим е абонамент
(чл. 9, ал. 2, т. 2.) Заповед за реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения
Необходим е абонамент
(чл. 9, ал. 2, т. 3.) Заповед за забранените места за пушене и използване на открит огън
Необходим е абонамент
(чл. 9, ал. 2, т. 4.) Заповед за реда за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време
Необходим е абонамент
(чл. 9, ал. 2, т. 5.) Заповед за реда за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата
Необходим е абонамент
(чл. 9, ал. 2, т. 6.) Заповед за правилата за ПБ на обекта в извънработно време
Необходим е абонамент
(чл. 9, ал. 2, т. 7.) Заповед за реда за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина
Необходим е абонамент
(чл. 9, ал. 2, т. 8.) Заповед за периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали
Необходим е абонамент
(чл. 9, ал. 2, т. 9.) Заповед за реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво
Необходим е абонамент
(чл. 9, ал. 2, т. 10.) Заповед за определянето на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, в т.ч. за осъществяване на контрол на носимите и возимите пожарогасители съгласно чл. 21, ал. 1, за извършване на дейностите по поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 22, ал. 6 и за опериране с ПИС, ПГС, СГУ и със системите за управление на дим и топлина
Необходим е абонамент
2. Други документи
1. протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) съгласно Приложение № 8 към чл. 31, ал. 4 на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условияъа за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях, както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, СГУ, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 21 и 22
Необходим е абонамент
Съгласувателните, разпоредителните и административнонаказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН)Това са всички „Разпореждания”, „Протоколи от комплексна проверка”, „Актове”, „Наказателни постановления”, „Заповеди” и „Протоколи” издавани Ви от РСПБЗН и/или ОУПБЗН
Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, СГУ, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.)
  • съоръжения за евакуация - евакуационно осветление, светещи знаци за посока на движението;
  • съоръжения за управление  на  дима - димни  люкове  или  механична  вентилация  за димотоплоотвеждане

Тези инструкции трябва да Ви бъдат осигурени от „Търговци, извършващи експлоатация на ПП уреди и съоръжения”, които сте избрали да поддържат системите Ви за ПБ.

Протоколи по чл. 27, ал. 2 за извършена обработка с огнезащитни състави на декорите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1Това се отнася за театрални зали, сцени на читалища, кинозали, оперни зали и  др.  подобни.  Необходимо е  обмазване/пропиване  на  декорите  и  реквизитите  с огнезащитен състав за постигане на клас по реакция на огън „С” – т.е. да станат трудногорими.

ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦА

Принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системитеТова е схема на блокировките, които са реализирани в обекта. Например за обекти без ПИС при изключване на ел.захранването до включване на кои системи за ПБ би довело това. За обекти с ПИС при подаване на сигнал от нея до включване и изключване на кои
системи за ПБ би довело това.
Протокол за проведена учебна евакуация по чл. 11, ал. 12
Необходим е абонамент
Инструкция за работа с пожарогасител (няма нормативно основание)
Необходим е абонамент
Дневник за проверка на пожарогасителите

Пожарогасителите се проверяват при първоначалното им поставяне в обекта, а впоследствие – на интервали от не повече 30 дни, както и когато обстоятелствата налагат това.

 ИЗТЕГЛИ ОБРАЗЕЦА

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар