Нормативна база по здравословни и безопасни условия на труд - наредби

Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони

Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006 г., изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 2011